Suy niệm
Qua Thập giá - đến vinh quang

Qua Thập giá - đến vinh quang

Mừng lễ Thăng Thiên cách cụ thể, là hãy thể hiện niềm vui, niềm tin, niềm hăng say phấn chấn và mạnh dạn vì được tham gia sứ vụ cao cả này. Mỗi người hãy tìm mọi cách giới thiệu Chúa và Tin Mừng cho một người chưa biết Chúa, hay một người đang hờ hững với Chúa ; mỗi gia đình hãy cố gắng giới thiệu Tin Mừng cho một gia đình lương dân hay một gia đình đang lìa xa Giáo Hội. Hãy vững tâm, vì Chúa về trời nhưng không lìa bỏ ta : “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lc 1:39-56)

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)

Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)

Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)

Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)

Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)

Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)

Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)

Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)

Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)