Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ (Mt 16:13-19)

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80)

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ Maria (Mt 1:16,18-21,24a)

Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)

Chúa nhật XXXIV thường niên (Lc 23:35-43)

Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)

Chúa nhật XXXIII thường niên (Lc 21:5-19)

Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)

Chúa nhật XXXII thường niên (Lc 20:27-38)

Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)

Chúa nhật XXXI thường niên (Lc 19:1-10)

Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)

Chúa nhật XXX thường niên (Lc 18:9-14)