Chúa Nhật XV Thường niên (Mc 6,7-13)

Bài 1: Am 7, 12-15.
Bài 2: Ep 1, 3-14.
TM: Mc 6, 7-13.

Chúa Nhật XIV thường niên (Mc 6, 1-6)

Bài 1: Ez 2, 2-5.
Bài 2: 2Cr 12, 7-10.
TM: Mc 6, 1-6.

Chúa Nhật XIII thường niên (Mc 5, 21-43)

Bài 1: Kn 1, 13-15; 2, 23-24.
Bài 2: 2Cr 8, 7.9.13-15.
TM: Mc 5, 21-43.

Chúa Nhật XII Thường niên (Mc 4, 35-41)

Chúa Nhật XII Thường niên (Mc 4, 35-41)

Chúa Nhật XI Thường niên (Mc 4,26-34)

Chúa Nhật XI Thường niên (Mc 4,26-34)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Mc 14,12-16.22-26)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Mc 14,12-16.22-26)

Lễ Chúa Ba Ngôi (Mt 28, 16-20)

Lễ Chúa Ba Ngôi (Mt 28, 16-20)

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20,19-23)

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ga 20,19-23)