Chúa nhật IV Thường niên (Mc 1,21-28)

Chúa nhật IV Thường niên (Mc 1,21-28)

Chúa Nhật III thường niên (Mc 1,14-20)

Chúa Nhật III thường niên (Mc 1,14-20)

Chúa Nhật II thường niên (Ga 1. 35-42)

Chúa Nhật II thường niên (Ga 1. 35-42)

Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

Bđ I : Is 55,1-11
Bđ II : 1 Ga 5,1-9
TM : Mc 1,7-11

Lễ Hiển Linh

Bđ I : Is 60,1-6
Bđ II : Ep 3,2-3a.5-6
TM : Mt 2,1-12

Chúa Nhật VII Phục Sinh (Mác-cô 16, 15-20)

Chúa Nhật VII Phục Sinh (Mác-cô 16, 15-20)

Chúa Nhật VI Phục Sinh (Cv 10, 25-26.34-35.44-48; 1Ga 4, 7-10; Ga 15, 9-17)

Chúa Nhật VI Phục Sinh (Cv 10, 25-26.34-35.44-48; 1Ga 4, 7-10; Ga 15, 9-17)

Chúa Nhật V Phục Sinh (Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24;Ga 15, 1-8)

Chúa Nhật V Phục Sinh (Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24;Ga 15, 1-8)