Chúa Nhật III Phục sinh (Lc 24:35-47)

Chúa Nhật III Phục sinh (Lc 24:35-47)

Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh (Ga 20,1-9)

Chúa Nhật I Phục Sinh (Ga 20,1-9)

Chúa Nhật Lễ Lá (Mc 14,1-15,4)

Chúa Nhật Lễ Lá (Mc 14,1-15,4)

Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 12, 20-33)

Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 12, 20-33)

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Ga 3, 14-21)

Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 2, 13-25)

Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 2, 13-25)

Chúa Nhật II Mùa Chay (Mc 9,2-10)

Chúa Nhật II Mùa Chay (Mc 9,2-10)