Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 15:52

Chúa nhật 34 thường niên năm B - Lễ Chúa Kitô Vua

Bài đọc 1 - Đn 7,13-14

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en.

Trong những thị kiếm ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa : có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

 

 

 

Bài đọc 2 - Kh 1,5-8

Vị Thủ lãnh mọi vương đế trần gian đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế đê phụng sự Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế đê phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men ! Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !

Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng”.

 

 

 

Tin Mừng - Ga 18,33b-37

Chính ngài nói rằng tôi là vua.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, quan Philatô nói với Đức Giêsu rằng : “Ông có phải là vua dân Do Thái không ?” Đức Giêsu đáp : “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi ?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao ? chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì ?” Đức Giêsu trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không đê tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”. Ông Philatô liền hỏi : “Vậy ông là vua sao?” Đức Giêsu đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm