Thứ Sáu, 21 Tháng Tám, 2015 16:09

Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm C

Bài đọc 1 - Mk 5,1-4a

Từ nơi  ngươi, Ta sẽ  cho xuất hiện  một vị có  sứ mạng thống  lãnh Ít-ra-en.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mi-kha.

Đức Chúa phán  thế này : “Phần ngươi, hỡi  Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong  các thị tộc Giu-đa, từ  nơi ngươi, Ta sẽ cho  xuất hiện một  vị có  sứ mạng  thống lãnh  Ít-ra-en. Nguồn  gốc của  Người có từ thời trước, từ  thuở xa xưa. Vì thế,  Đức Chúa sẽ bỏ mặc  Ít-ra-en cho đến thời  người sản phụ  sinh con. Bấy  giờ những anh  em sống sót của người con đó  sẽ trở về với con  cái Ít-ra-en. Người sẽ dựa  vào quyền lực Đức Chúa, vào  uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của  Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ  sẽ được an cư lạc nghiệp, vì  bấy giờ quyền lực Người sẽ  trải rộng  ra đến  tận cùng  cõi đất.  Chính Người  sẽ đem lại hòa bình”.

 

 

 

Bài đọc 2 - Dt 10,5-10

Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.

Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng  đã tạo cho con một thân thể.  Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.

Trước hết, Đức  Ki-tô nói : Hy lễ  và hiến tế, lễ toàn  thiêu và lễ xá tội, Chúa đã  chẳng ưa, chẳng thích, mà  đó chính là những thứ  của lễ được dâng tiến theo  Lề Luật truyền. Rồi Người nói :  Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người  bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta  được thánh hóa nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.

 

 

 

Tin mừng Lc 1, 39-45

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Hồi ấy,  bà Ma-ri-a lên  đường, vội vã  đi đến miền  núi, vào một thành thuộc  chi  tộc  Giu-đa.  Bà  vào   nhà  ông  Da-ca-ri-a  và  chào  bà Ê-li-sa-bét. Bà  Ê-li-sa-bét vừa nghe  tiếng bà Ma-ri-a  chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và  nói rằng : “Em được  chúc phúc hơn mọi người  phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng  được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa  tôi đến với  tôi thế này  ? Quả thật,  này tai tôi  vừa nghe tiếng em  chào, thì đứa  con trong bụng  đã nhảy lên  vì vui sướng. Em thật có phúc, vì  đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện  những gì Người đã nói với em”.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm