Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C

Bài đọc 1 - Cv 2,1-11

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư ? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa !”.

Bài đọc 2 - 1Cr 12,3b-7.12-13

Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng : “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Tin Mừng - Ga 20,19-23

Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 33 thường niên năm C -  Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 33 thường niên năm C - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 33 thường niên năm C - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 34 thường niên năm C - Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ
Chúa nhật 33 thường niên năm C -  Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 33 thường niên năm C - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 33 thường niên năm C - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 32 thường niên năm C
Chúa nhật 31 thường niên năm C
Chúa nhật 31 thường niên năm C
Chúa nhật 31 thường niên năm C
Chúa nhật 30 thường niên năm C
Chúa nhật 30 thường niên năm C
Chúa nhật 30 thường niên năm C
Chúa nhật 29 thường niên năm C
Chúa nhật 29 thường niên năm C
Chúa nhật 29 thường niên năm C
Chúa nhật 28 thường niên năm C
Chúa nhật 28 thường niên năm C
Chúa nhật 28 thường niên năm C
Chúa nhật 27 thường niên năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Chúa nhật 27 thường niên năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Chúa nhật 27 thường niên năm C - Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Chúa nhật 26 thường niên năm C
Chúa nhật 26 thường niên năm C
Chúa nhật 26 thường niên năm C