Thứ Năm, 06 Tháng Tám, 2015 16:04

Chối bỏ Thiên Chúa

“Người Do Thái liền xầm xì phản đối ...” (Ga 6,41).

 Việc chủ tâm chối bỏ Thiên Chúa có ở trong lòng người tội lỗi, như một sự phản loạn chống lại uy quyền, chủ đích và giáo huấn của Thiên Chúa, dẫn tới việc từ khước phục vụ Chúa và chối bỏ Con của Ngài.

 Việc chối bỏ Thiên Chúa

- Chối bỏ uy quyền Chúa: “Họ đã khinh dễ những quy luật của Người ...” (2V 17,15 x. Is 1,4).

- Chối bỏ Thiên Chúa mà chuộng các thần tượng khác: “... Nó đã bỏ Thiên Chúa ... chúng thờ các thần xa lạ ...” (Đnl 32,15-18 x. Xh 22,20 Đnl 31,20 1Sm 8,8 Is 1,28 65,11 Gr 15,6 Ed 14,5).

 

- Chối bỏ Thiên Chúa là vua; như Chúa đã nói với tiên tri Samuel: “... phải chúng gạt bỏ ngươi mà là chúng gạt bỏ Ta ...” (1Sm 8,8 x. 1Sm 10,19).

- Chối bỏ đường lối của Chúa: “Đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của Ta...” (Tv 95,10-11x. Xh 16,7-8 Ds 11,18-20 14,27 Tv 81,11-13 Is 8,6 31,1-2.15 Lc 7,30 x. Lv 26,15 1V 19,14 Hs 8,1).

- Chối bỏ đất hứa: “... chúng đã đặt lên một người cầm đầu ta trở về Ai Cập ...” (Ds 14,1-4.31 Nkm 9,30).

- Chối bỏ lòng thương xót của Chúa: “... Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu ...” (Mt 23,37 x. 2Sb 36,15 Nkm 9,30 Hs 11,1-4).

Chối bỏ lời Chúa:

- Chối bỏ giáo huấn của Chúa, như vua Saun đã bị trách: “... tại sao Ngài đã không nghe theo tiếng Đức Chúa ?” (1Sm 15,10-11 1Sm 15,23-26 Tv 50, 17 Cn 1,24-25 5,12 1Tx 4,8).

- Chối bỏ luật Chúa: “... chúng đã gạt bỏ các quyết định của Ta và chán ghét các quy tắc của Ta ...” (2V 26,41 x. 2V 17,26 Is 5,24 Gs 6,19 Ed 5,6 20,13.16.24 Hs 4,6 Am 2,4 Mc 7,13 // Mt 15,6).

- Chối bỏ các sứ điệp của Chúa: “... các ngươi khinh thường lời Ta đã nói ...” (Is 30,12 x. Is 65,12 Gr 6,10 7,13 35,17 36,23-24 Cv 13,46).

- Chối bỏ các sứ giả của Chúa .Vào cuối thời quân chủ ở Israel: “... Họ nhạo cười các sứ giả của Thiên Chúa ...” (2Sb 36,16 x. 2Sb 30,10 Gr 20,8 Dcr 7,12 Mt 21,33-39 // Mc 12,1-8 // Lc 20,9-15 Cv 7,35.39.52).

Chối bỏ Chúa Giêsu Kitô:

- Việc chối bỏ Chúa Giêsu Kitô đã được báo trước: “Mặc quan quyền họp nhau mưu hại, tôi tớ Ngài đây cứ gẫm suy thánh chỉ” (Tv 118,23). Hình ảnh người tôi tớ Isaia tiên báo, thường được quy về Chúa Giêsu Kitô (Is 53,3 Mc 8,31 // Mt 16,21 // Lc 9,22 x. Is 49,7 50,6 52,14 53,7-8). Chúa Giêsu Kitô như tảng đá bị các thợ xây loại bỏ (Tv 118,22 Mt 21,42 // Mc 12,10 // Lc 20,17 Cv 4,11 1Pr 2,7 Mc 9,12 // Mt 17,12 Lc 17,25 Rm 9,33 Is 28,16).

- Việc chối bỏ sứ vụ trần thế của Người (Ga 1,11). Đồng hương Nagiaréth cũng chối bỏ Người (Mt 13,54-58 // Mc 6,1-6 Lc 4, 27-28). Chính Chúa Giêsu Kitô nói mình bị chối bỏ (Ga 5,40.43 6,41-42 8,59 9,16 10,31). Chóp đỉnh việc người Do thái chối bỏ Chúa Giêsu là cái chết Người phải chịu (Mt 27,22-23 // Mc 15,12-14 // Lc 23,20-23 Ga 11,53 19,66 Cv 2,23 4,10 7,52).

Lm. Phạm Quốc Túy – Giáo Phận Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm