Thứ Bảy, 03 Tháng Mười, 2015 00:44

Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thánh

“ ... Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35)

Sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô là ở thần linh và trong các việc Người làm, vì Người tách biệt và vượt trên thế giới thụ tạo với quyền năng và uy quyền và sự thuần nhất của Thiên Chúa. Sự nhận biết về sự thánh thiện của Người đưa tới nhận thức thực tiễn của tội lỗi bất xứng và bổn phận phụng thờ và tôn vinh Chúa.

Đặc tính thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô :

- Nguồn gốc thần linh của Người : “Thánh Thần sẽ ngự trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35 x. Ga 1,1-2 3,31 8,23 13,3 17,14.16).

- Sự thuần khiết của Người : “... Một vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân, và được nâng cao vượt các tầng trời” (Dt 7,26 x.2Cr 5,21 Dt 4,15 1Pr 1,19 2,22 1Ga 3,3-5).

- Bản tính thần linh của Người : “Vậy, như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Ngài” (Cl 2,9 x. Ga 1,14 Dt 1,3)

- Quyền năng thần linh của Người : “Xin giơ tay chữa lành và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng nhân danh tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu Kitô” (Cv 4,30 x. Cv 10,38).

Công việc thánh thiện của Đức Giêsu Kitô :

- Người được đặt cách biệt ra như người tôi tớ của Thiên Chúa : “Hêrôđê, Phongxiô Philatô, cùng với chư dân và dân Israel đã toa rập trong thành này, chống lại tôi tớ thánh của Ngài là Đức Giêsu, Đấng Ngài đã xức dầu” (Cv 4,27 x. Mc 10,45 // Mt 20,28  Ga 14,31 Cv 3,26 Pl 2,7-8 Dt 10,7).

- Đời Người được thánh hiến cho ý muốn và mục đích của Thiên Chúa, Chúa Giêsu cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39 // Mc 14,35-36 // Lc 22,42 x. Mt 26,42 Ga 12,49-50 14,31).

- Người được chỉ định làm thẩm phán xét xử các tội nhân : “Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử ...” (Ga 5,22.26-27 Cv 17,31 2Cr 5,10).

- Người làm cho dân Chúa nên thánh : “Chúa Giêsu đã chịu khổ hình ngoài cửa thành, lấy máu mình mà thánh hóa toàn dân” (Dt 13,12 x. Ga 17,19 Ep 5,25-27 Dt 2,11 10,10.14 1Pr 2,4-5.9-10).

Công bố sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô : bởi vua Đavít (Tv 16,10 Cv 2,27 13,35; bởi ma quỷ (Mc 1,24 // Lc 4,34); bởi sứ thần Gabriel (Lc 1,35); bởi thánh Phêrô (Ga 6,6 Cv 3,14); bởi chính Chúa Giêsu Kitô (Kh 3,7).

Những kết quả từ sự nhận biết sự thánh thiện của Chúa Giêsu Kitô

- Nhận ra được tội lỗi và sự bất xứng : “Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8 x. Mt 8,8 // Lc 7,6-7).

- Sợ hãi, như trường hợp hai người bị quỷ ám ở Gađara (Mt 8,28-34 // Mc 5,9-17 // Lc 8,26-37 x. Kh 1,17).

- Ca ngợi và thờ kính (Kh 5,8-14).

LM. Phạm Quốc Túy - GP. Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm