Thứ Bảy, 10 Tháng Mười, 2015 17:05

Chúa Giêsu Kitô đối với Cựu Ước

“ ... Hẳn anh biết các điều răn ...” (Mc 10,19).

 Giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô đặt nền tảng rộng rãi trên Cựu Ước, mà người ta coi là lời linh ứng và quyền thế của Thiên Chúa, nhưng Người cũng có thẩm quyền để giải thích.

 Chúa Giêsu Kitô nhận thực Cựu Ước là Kinh Thánh. Chúa Giêsu Kitô nhận biết Cựu Ước là “Kinh Thánh”: “Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ” (Ga 10,35 x. Mc 10,24 // Mt 22,29 Lc 4,21 Ga 5,39 7,38 13,18).

 Chúa Giêsu Kitô nhấn mạnh uy thế của Cựu Ước: “Nếu các ông tin ông Môsê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi ...” (Ga 5,46-47).

 

- Uy quyền của Cựu Ước vượt trên các đối thủ của Chú Giêsu Kitô: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình ! ... các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ” (Mt 23,23 x. Mt 5,19-20 23,2-3 Mc 2,24-27 // Mt 12,2-6 // Lc 6,2-4).

- Uy quyền của Cựu Ước vượt trên Satan. Trước cám dỗ biến đá ra bánh Chúa Giêsu đáp: “Đã có lời chép rằng: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4 // Lc 4,4 x. Đnl 8,3 Mt 4,7 // Lc 4,12 Đnn 6,16 Mt 4,10 // Lc 4,8 Đnl 6,11).

Chúa Giêsu coi mình là người hoàn tất Cựu Ước:

- Người có sứ vụ hoàn thành Cựu Ước: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn ...” (Mt 5,17-18 x. Mt 11,4-6 // Lc 7,22-23 // Mc 14,49 Lc 4,17-21 Is 61,1-2 Ga 15,25 Tv 35,19 69,4).

- Chúa Giêsu coi cái chết của mình là để hoàn tất sấm ngôn của Cựu Ước: “Này chúng ta lên Giêrusalem và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về Con Người sẽ được hoàn tất” (Lc 18,31-32 x. Mt 12,39-40 // Lc 22,20 Mt 26,31 // Mc 24,27 Dcr 13,7).

- Các khía cạnh khác được Chúa Giêsu Kitô hoàn tất hay xác quyết: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm như thế cho người ta, vì luật Môsê và các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12). Đó là khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống. Về Gioan Tẩy Giả: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con Người, Người sẽ dọn đường cho Con đến” (Lc 11,10 x. Ml 3,1). Lời tiên tri Isaia đã nói về dân Chúa: “ ... có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì ...” (Mt 13,14-15 // Lc 8,10 x. Is 6,9-10); về việc ông Êlia phải đến (Mt 17,11-12 // Mc 9,12-13 x. Ml 4,5); về cơn gian nan khốn khổ tại Giêrusalem (Mt 24,15 // Mc 17,11-12 // Lc 21,20 x. Đn 9,27 11,31 12,11).

Chúa Giêsu Kitô củng cố giáo huấn của Cựu Ước về việc phán xét, Nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên kết án họ (Mt 12,41-42 // Lc 11,30-32 x. Mt 11,23 // Lc 10,12-15).

Chúa Gi  êsu Kitô giải thích Cựu Ước :

- Về ngày Sabát: “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát” (Mc 2,25-28 // Mt 12,3-8 // Lc 6,3-5).

- Về những thực hành đạo đức: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13 x. Hs 6,6 Mt 15,7-8 // Mc 7,6-7 5,29).

- Về sự trong sạch: “... mọi thức ăn đều thanh sạch” (Mc 7,18-19 // Mt 15,17).

- Về đời sống gia đình: hôn nhân bền chặt (Mt 5,31-32 15,4-6 // Mc 7,10-13 Xh 20,12 Đnl 5,16 Xh 21,17 Lv 20,9 Mt 19,1-9 // Mc 10,29).

- Về sự trả thù (Mt 5,38-42).

Chúa Giêsu quy chiếu Cựu Ước trong giáo huấn của Người: Mt 19,18 // Mc 10,19 // Lc 18,20 x. Xh 20,12-16 Đnl 5,16-20 Mt 22,31-32 // Mc 12,26-27 // Lc 20,37-38 Xh 3,6 Mt 24,37-39 // Lc 17,26-27).

Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ Cựu Ước: “Êli, Êli, lêmaxabacthani” (Mt 27,46 // Mc 15,34 x. Tv 22,1); trong cuộc sống nông nghiệp (Mc 4,29 và Ge 4,13) (x. Mc 8,18 và Is 6,10 Mc 9,48 và Is 66,24).

Chúa Giêsu Kitô nhắc đến Cựu Ước cách trọn vẹn: Lc 11,50-51: những tội giết Abd và Dacaria trước hết (St 4,8) và cuối hết (2Sb 24,21) các sách Cựu Ước của Do Thái các sách Sử Biên Niên kết thúc Cựu Ước theo sự sắp xếp của người Do Thái (x. Lc 24,27.44: luật các tiên tri và thánh vịnh ra ba phần của Cựu Ước Do Thái).

Chúa Giêsu Kitô coi Cựu Ước là ghi nhận lịch sử đích thật:

- Các tổ phụ: Mt 8,11 Ga 8,56.58)

- Môsê: Mt 8,4 // Mc 1,44 // Lc 5,14 Mt 19,8 // Mc 10,5

- Salomon: Mt 6,29 // Lc 12,27

- Các tiên tri: Mt 5,12 // Lc 6,23 Ga 6,45 ; Êlia: Lc 4,24-27.

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm