Thứ Bảy, 09 Tháng Giêng, 2016 08:01

Chúa Giêsu Kitô và những lời tiên báo về Người

“Ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đức Kitô” (Lc 3,15).

Cựu Ước đã cho thấy trước về con người và sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, các tác giả Tân Ước thường ghi nhận Đức Kitô hoàn thành lời tiên báo trong Cựu Ước. Điều đó cho thấy Thiên Chúa trung thành với lời hứa cứu độ và xác quyết thần tính của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu hoàn thành lời Cựu Ước tiên báo:

- Người hoàn thành toàn diện: “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27; x. Mt 5,17; Lc 24,44; 2Cr 1,20).

- Người hoàn thành lời Thiên Chúa hứa cho ông Abraham (Gl 3,14.16 Lc 1,54-55.72-74).

- Người hoàn thành lời Thiên Chúa hứa qua các tiên tri “tất cả các tiên tri đều làm chứng về Người” (Cv 10,43; x. Mt 25,56; Cv 3,18.24; Rm 1,2; 1Pr 1,10).

Những lời tiên tri về việc hạ sinh của Chúa Giêsu Kitô (x. Mt 1,23 // Is 7,14; Mt 1,21 Lc 1,31-32; Is 9,6; Mt 2,6-7 // Mk 5,2 Mt 2,15 // Hs 11,1).

Những tiên báo về sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô:

- Người loan tin mừng (Lc 4,17-19 // Is 61,1-2; Mt 4,13-16 // Is 9,1-2).

- Người phân rẽ dân chúng và bị khước từ (Lc 2,34-35 Mt 3,11-12 // Mc 1,7-8 // Lc 3,16-17; Mt 21,42 // Mc 12,10-11 // Lc 20,17; Tv 118,22-23 Ga 13,18 // Tv 41,10).

- Người giảng dạy bằng dụ ngôn (Mt 13,35 // Tv 78,2 Mt 13,13-15 // Mc 4,11-12 // Lc 8,10 Is 6,9-10).

Những tiên tri báo về cái chết của Chúa Giêsu Kitô:

- Người sẽ phải chết và máu Người đổ ra là “máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26,28 // Mc 14,24 // Lc 22,20; x. Is 53,12 Ga 31,34).

- Việc bội phản của Giuđa (Mt 27,9-16; x. Gr 19,1-13 và Dcr 11,12-13; Ga 18,9 6,39).

- Cái chết trên thánh giá (Mt 27,46 // Mc 15,34; Tv 22,1; Mt 27,35; Tv 22,18; Lc 23,46 ; Tv 31,5).

Những tiên báo về sự sống lại và lên trời của Chúa Giêsu Kitô:

- Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa (Cv 13,32-33 x. Tv 2,7; Dt 1,5 5,5; Mt 21,24 // Mc 12,36 // Lc 20,42; Tv 110; 1 Dt 1,8-9; Tv 45,6-7).

- Chúa Giêsu Kitô là Con Người (Mt 26,64 // Mc 14,62 // Lc 22,69; x. Dn 7,13-14; Mc 8,21 // Lc 9,12).

- Chúa Giêsu Kitô là con vua Đavid (Kh 22,16; x. 2Sm 7,12-16 // 1Sb 17,11-14; Lc 1,32-33 Is 9,7; Cv 13,34; Is 55,3; Rm 15,12; Is 11,1).

- Chúa Giêsu Kitô là Vua Thiên Sai đang đến (Mt 26,31 // Mc 14,27; Dcr 13,7; Mt 21,4-5; Dcr 9,9).

- Chúa Giêsu Kitô là người tôi tớ đau khổ (Cv 8,32-35; Is 53,7-8 ;Mt 12, 17-21; Is 42,1-4).

- Chúa Giêsu Kitô là vị tiên tri phải đến (Cv 3,22 x. Đnl 18,18; Lc 4,18-19; Is 61,1-2; Ga 6,14).

- Chúa Giêsu Kitô là tư tế (Dt 7,21 x. Tv 110, 4; Dt 5,5-6 7,17). 

Lm. Phạm Quốc Túy - Giáo Phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm