Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 2016 15:49

Kết hiệp với Đức Kitô (bản chất)

“Anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27).

Bản chất của việc kết hiệp của Đức Kitô với các tín hữu, được giải thích bằng một số hình ảnh trọng tâm. Tân Ước nhấn mạnh đến thực tại, sự mật thiết và những ơn ích của sự kết hiệp này.

Mối tương quan giao ước:

- Bối cảnh Cựu Ước: Is 54,5-8 đã dùng kết ước hôn nhân để minh giải mối tương quan mật thiết giữa Thiên Chúa với dân Ngài (x.thêm Gr 3,14 31,32 Hs 2,7-16).

- Tân Ước: Mối liên hệ hôn nhân phu - phụ là hình ảnh của sự liên kết giữa Đức Kitô và Hội Thánh (x. Ep 5,31-32)

Mầu nhiệm nhập thể làm cho mối liên kết thành sâu xa: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,14; x. Rm 8,3; 2Cr 5,21; Gl 4,4; Pl 2,7-8; 1Tm 3,16; Dt 2,14-18).

Mối liên kết cá vị hình thành nhờ đức tin: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16; x. Ga 1,12, 2,11 7,38; Cv 16,31; Rm 3,22 8,1 10,9-10; 2Cr 5,17; Gl 2,16).

Một sự kết hiệp trở nên phong phú nhờ các bí tích:

- Rửa tội: “Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người... được sống lại từ cõi chết... được sống một đời sống mới...” (Rm 8,3-5; x. Gl 3,27; Mt 28,19; Rm 6,8; Cl 2,11-12).

- Trong bữa tiệc ly Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, để trao ban Mình và Máu Người làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta (x. Mt 26,26-28 // Mc 14,22-24 // Lc 22,17-20; 1Cr 10,16 11,23-29).

Một sự kết hiệp ảnh hưởng tới mọi góc độ của đời sống. “Ai kết hiệp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người” (1Cr 6,7; x. Ga 15,1-8 17,20-26; Rm 8,9-11; 1Cr 6,19-20; Gl 2,20).

Một sự kết hiệp nhiệm mầu: “Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1,27; x. Ep 5,32).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm