Thứ Sáu, 30 Tháng Chín, 2016 15:25

Thánh Thần quyền uy

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà ...” (Lc 1,35).

Chúa Thánh Thần trang bị và đổ tràn quyền lực cho các tín hữu để nhờ họ, Nước Chúa và chính Chúa được mạc khải cho thế gian.

Thánh Thần được nói tới trong Cựu Ước: “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này ...” (Is 11,2-3; x. Is 42,1):

- Thánh Thần sẽ tỏ quyền năng Ngài trên địa cầu (Is 32,15).

- Quyền năng Thánh Thần làm cho dân có sức phụng sự Chúa (Ed 36,26-31; x. Gr 31,33)

- Quyền năng Thánh Thần sẽ khơi dậy tiên tri và các thị kiến (Ge 3,1-2; x. Cv 2,17-18).

Hình ảnh Cựu Ước dùng để mô tả quyền năng của Thánh Thần:

- Dầu (1Sm 10,1 16,13).

- Cánh tay (Is 63,11-12) và bàn tay của Thiên Chúa (Ed 3,14 37,1).

Quyền năng của Thánh Thần tỏ hiện trong Cựu Ước:

- Trong cuộc tạo dựng (St 1,2 G 33,4; Tv 104,30).

- Trong các hoạt động phân xử và chiến tranh (Tl 14,19; x. Tl 3,10; 6,34; 11,29; 14,6; 15,14; 1Sm 11,6; 16,13).

- Trong đời sống của các tôi tớ Ngài (Mk 3,8; x. Ds 11,17; 1Sm 10,6.10).

Quyền năng của Thánh Thần tỏ hiện trong đời sống của Chúa Giêsu Kitô.

- Trong sự hình thai của Người (Lc 1,35).

- Trong giáo huấn và sứ vụ của Người (Mt 7,28-29; 12,28; Mc 1,22.27; Lc 4,14; 5,17; Cv 10,38).

- Trong sự phục sinh của Người (Rm 1,4; x. Rm 8,11; 1Tm 3,16; 1Pr 3,18).

Quyền năng của Thánh Thần tỏ lộ trong sứ vụ của Hội Thánh:

- Trong việc làm chứng và rao giảng của Hội Thánh: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ... Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy ...” (Cv 1,8; x. Lc 24,49; Cv 6,10; 16,2; 1Cr 2,4; 1Tx 1,5).

- Trong sứ vụ tông đồ với các dấu lạ điềm thiêng (Rm 15,18-19; x. Dt 2,4).

- Trong các phép lạ trong Hội Thánh (Gl 3,5; x. 1Cr 12,28).

Quyền năng của Thánh Thần kiến tạo đặc tính kitô giáo: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh chị em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh chị em được tràn trề hy vọng” (Rm 15,13; 2Tm 1,7)

Quyền năng của Thánh Thần củng cố Hội Thánh: “Tôi nguyện xin ... cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng” (Ep 3,16; x. Rm 1,11; 1Cr 1,7-8).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm