Thứ Tư, 10 Tháng Tám, 2016 19:56

Trang bị tinh thần

“Hãy sắm lấy ... một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời (Lc 12,33).

Thánh Kinh cung cấp các mẫu gương của những cá nhân được trang bị để thực hiện những công việc hay trách vụ thuộc bản chất thiêng liêng.

Chúa Giêsu Kitô được trang bị cho công trình của Ngài: “Thần Khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi ...” (Is 61,1-2; x. Tv 72,1; Is 50,4-7; Mt 12,18; Is 42,1; Lc 4,18-19 19,31; Ga 3,34; Cv 10,38; Dt 10,5).

 Dân Chúa được trang bị để phục vụ:

- Trong Cựu Ước: Chúa phán với ông Môsê: “... chính Ta sẽ ngự nơi miệng ngươi và Ta sẽ chỉ cho ngươi phải nói những gì” (Xh 4,10-12); ông Bơxanen và ông Oholíap được đầy thần khí để xây dựng nơi thánh (x. Xh 31,1-6 35,30 36,2); ông Aharon và các con .... để làm tư tế (x. Lv 8,7-9); ông Ôlien được “Thần Khí ở trên ông” và ông xuất trận (x. Tl 14,19); ông Saun (1Sm 10,10); ông Salômôn (1V 3,7-9); ông Khiram Avi (2Sb 2,12); ông Êlisa (2V 2,9); tiên tri Isaia (Is 6,6-7); tiên tri Giêrêmia (Gr 1,9); tiên tri Êzêkiel (Ed 1,1 3,23)

- Trong Tân Ước: “ ... Ai thanh tẩy mình cho sạch ... người đó sẽ là một đồ vật dùng vào việc cao quý, một đồ vật được thánh hiến, có ích cho chủ, sẵn sàng làm mọi việc lành” (2Tm 2,20-21; x. Mt 4,19; Lc 1,15 1,41: ông Gioan Tẩy Giả; Lc 1,67: ông Giacaria ; Lc 12,33: kho tàng ở trên; Cv 4,8: ông Phêrô; Cv 6,3: 7 người; Cv 9,17: ông Khanania; Cv 11,24: ông Barnaba (x. Rm 13,12; Ep 4,12 6,11-18; Pl 4,19; 2Tm 3,16-17; Dt 13,20-21; 1Pr 3,15).

Các tín hữu được trang bị cho các trách vụ thiêng liêng:

- Vì được Chúa Giêsu Kitô kêu gọi: “các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19 // Mc 1,17; x. Mc 10,24-31; Lc 9,1-2 10,1-3; Ga 1,35-42).

- Bởi các ân ban thiêng liêng: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12,7; x. Cv 6,3-6; Rm 12,6-8; 1Cr 12,8-11.27; Ep 4,7.11-12).

- Do Lời Chúa: “hãy cố gắng ra trước mặt Thiên Chúa như một người đã được thử luyện, một người thợ không có gì phải xấu hổ, một người thẳng thắn dạy lời chân lý” (2Tm 2,18; x. Cl 3,16; 2Tm 3,16-17; 2Pr 1,19; 1Ga 2,14).

- Được trao quyền năng của Chúa Thánh Thần: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4 4,31; 13,9; Ep 5,18).

- Cho cuộc chiến thiêng liêng: “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ” (Ep 6,11; x. Rm 13,12; Ep 4,20-24; 6,12-18; Cl 3,12-15; 1Tx 5,8; 1Tm 6,12; Dt 13,21; 1Pr 3,15).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm