Từ ngữ Công giáo
Lời Chúa

Lời Chúa

Lời Chúa được chứa đựng trong một kho tàng duy nhất là Thánh Kinh và Thánh Truyền (x. MK 9).

Con người

Con người Con Người - thuật ngữ Thánh Kinh - chỉ Chúa Giêsu Kitô vừa mang nhân tính và thần tính, được các sách tiên tri loan báo.

Thánh hóa

Thánh hóa Thánh hóa là làm cho trở nên thánh, thuộc về Thiên Chúa.

Nghi lễ

Nghi lễ  Ritus, Rite, Rite Nghi lễ là việc cử hành phụng tự của cộng đoàn, quy chiếu về biến cố nền tảng là Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Xét mình

Xét mình Xét mình là nhìn lại đời sống tâm linh của mình trước mặt Thiên Chúa. Hành vi này đòi hỏi phải được thực hiện với lương tâm đúng đắn, dưới ánh sáng Lời Chúa (x.Mt 15,1-20).

Phục tùng

Phục tùng Con người có xã hội tính, cần có tương quan với tha nhân để đào luyện nhân cách mình. Con người cũng cần phục tùng những quy tắc xã hội, bởi vì những quy tắc ấy, cách chung, không những duy trì trật tự xã hội, mà còn phục vụ lợi ích cá nhân, giúp cá nhân đạt tới sự toàn thiện.

Nhục thể

Nhục thể Trong Thánh Kinh, nhục thể - còn gọi là xác phàm, phàm nhân, người phàm - được dùng để chỉ con người trong thân phận yếu đuối, mau hư nát; thân phận thụ tạo tùy thuộc vào Thiên Chúa hằng sống (x. St 6,3; Is 40,5-8).

Chúa Kitô

Chúa Kitô Từ “Kitô”, hình thức giản lược âm tiết của từ Kirixitô mà tiếng Việt dùng trước đây, có gốc tiếng Hy Lạp là Khristos, được dịch từ tiếng Hipri Mashiah, nghĩa là “Đấng được xức dầu”.

Bàn thờ

Bàn thờ Bàn thờ là nơi thờ thần thánh hay kính nhớ tổ tiên.