Từ ngữ Công giáo
Suy niệm

Suy niệm

Suy niệm là tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin - đặc biệt là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô - trong tinh thần cầu nguyện, bằng cách dùng các khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn.

Cử hành

Cử Hành Cử hành có gốc tiếng Latinh là celebratio. Celebratio nghĩa là sự hội họp đông người, sự quy tụ; sau được hiểu cách rộng rãi là lễ trọng, lễ mừng.

Quyền thánh chức

Quyền thánh chức Quyền thánh chức là quyền có được do bởi việc lãnh nhận chức thánh, để chu toàn nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm, thánh hóa, cai quản Dân Chúa (x. GH 25-27).

Trừ tà, nghi thức

Trừ tà, nghi thức Nghi thức trừ tà là á bí tích mà Giáo hội cử hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô, cầu xin Thiên Chúa bảo vệ một người hay một vật khỏi ảnh hưởng của Ác Thần và giải thoát khỏi ách thống trị của nó (x. GLHTCG 1673).

Hoa quả đầu mùa

Hoa quả đầu mùa Hoa quả đầu mùa, có gốc tiếng Hipri là bikkurim - dịch sang tiếng Hy Lạp là aparkhe - mở đường, quả đầu mùa; x. 1Cr 15,20.23 -, là những sản phẩm nông nghiệp đầu tiên và tốt nhất của mùa màng, được chọn lựa để tiến dâng cho Thiên Chúa (x. Xh 23,19; 34,26).

Giáo lý viên

Giáo lý viên Giáo lý viên là người cộng tác với các mục tử trong việc truyền giáo và huấn giáo: phổ thông, dự tòng, hôn nhân, thường huấn...

Thêm sức, Bí tích Thêm Sức

Thêm sức, Bí tích Thêm Sức Bí tích Thêm Sức là Bí tích qua đó Chúa Thánh Thần ban cho thụ nhân ơn sức mạnh để họ có thể công khai tuyên xưng, sống đức tin một cách kiên định và làm chứng cho Đức Kitô. Đống thời liên kết họ một cách mật thiết với Hội Thánh.

Hiện hữu của Thiên Chúa, sự -

Hiện hữu của Thiên Chúa, sự - Đức tin Công giáo khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu. Trí khôn con người có thể nhận ra sự hiện hữu đó qua các dấu chỉ, tuy không thể chứng minh được.

Hiện hữu

Hiện hữu Hiện: ngay lúc này; hữu: có, tồn tại. Hiện hữu: đang có, đang tồn tại. Hiện hữu còn gọi là “hiện tồn”.