Từ ngữ Công giáo
Tàu ông noe

Tàu ông noe

Theo sách Sáng Thế (x. 6,14-16), ông Noe đã làm một chiếc tàu theo lệnh của Ðức Chúa trước khi nạn Hồng Thủy xảy đến.

Nguyện ngắm

Nguyện ngắm Ngắm (hay ngẫm) các sự thương khó của Chúa Giêsu trong Mùa Chay là một hình thức nguyện ngắm chung.

Các Thánh

Các thánh Các Thánh là những người đã được hiển vinh, đang chiêm ngưỡng Thiên Chúa cách tỏ tường (x. GH 49; GLHTCG 954).

Các mối phúc

Các mối phúc Các mối phúc là bản Hiến Chương Nước Trời, đề ra những linh đạo giúp con người gặp gỡ được chính Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực, gặp gỡ được tha nhân và cuối cùng, gặp gỡ được chính mình (x. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23).

Bẻ bánh, việc bẻ bánh

Bẻ bánh, việc bẻ bánh Bẻ bánh là cách nói của các Kitô hữu tiên khởi để chỉ việc cử hành Bí tích Thánh Thể (x. Cv 2,42).

Bất tử, tính bất tử

Bất tử, tính bất tử Bất: không; tử: chết; tính: bản chất. Tính bất tử: Bản chất không bao giờ chết, ý nói tồn tại mãi mãi.

Thánh tẩy, bí tích

Thánh tẩy, bí tích Thánh Tẩy là bí tích làm cho người lãnh nhận được giải thoát khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, trở thành chi thể của Ðức Kitô, thành viên của Hội Thánh, nhờ nước và Thánh Thần (x. GLHTCG 1213).

Nhập thể

Nhập thể Nhập Thể là đặc ngữ Công giáo chỉ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người.

Mùa Giáng sinh

Mùa Giáng sinh Mùa Giáng Sinh là thời gian Hội Thánh kính nhớ mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và những lần tỏ mình đầu tiên của Người.