Từ ngữ Công giáo
Tự nhiên

Tự nhiên

Tự nhiên, có gốc tiếng Hy Lạp là physis - do từ phein (sản sinh, sinh ra) -, chỉ những gì tồn tại xung quanh con người nhưng không phải do con người tạo ra.

Hội nhập văn hóa

Hội nhập văn hóa Hội nhập: hòa vào; văn hóa: toàn thể những giá trị tinh thần và vật chất tạo nên căn tính của một dân tộc hay một địa phương.

Nhị nguyên, thuyết

Nhị nguyên, thuyết Thuyết nhị nguyên hay nhị nguyên luận là một lập luận triết học cho rằng có hai nguyên lý nền tảng đối lập nhau, cùng xuất hiện, cùng tồn tại song hành.

Tôi tớ của thiên chúa

Tôi tớ của thiên chúa Trong Cựu Ước, Tôi Tớ Của Thiên Chúa là một tước hiệu vinh dự, dành cho những người cộng tác thực thi ý định của Ngài (x. Ðnl 9,27; Ds 12,7; 2 Sm 7,8).

Thầy dạy đức tin

Thầy dạy đức tin Thầy dạy đức tin là người truyền đạt đức tin tôn giáo và hướng dẫn người khác sống đức tin đó.

Quyền lãnh đạo

Quyền lãnh đạo Quyền lãnh đạo - còn gọi là quyền tài phán (potestas iuridictionis) - là quyền được Ðức Kitô trao ban cho Hội Thánh để cai quản và tổ chức mục vụ cho Dân Chúa, nhằm theo đuổi những mục đích đặc thù mà mục đích tối hậu là đời sống vĩnh cửu.

Quyền đại diện

Quyền đại diện Quyền đại diện là quyền hành sử (sử dụng quyền) nhân danh quyền bính của người giữ giáo vụ.

Quyền bính

Quyền bính Quyền bính là sức mạnh luân lý, nhờ đó những cá nhân hay cơ chế đưa ra những luật lệ và lệnh truyền cho người khác và mong đợi sự tuân phục của họ (x. GLHTCG 1897).

Lời Chúa

Lời Chúa Lời Chúa được chứa đựng trong một kho tàng duy nhất là Thánh Kinh và Thánh Truyền (x. MK 9).