Từ ngữ Công giáo
Tĩnh tâm, việc

Tĩnh tâm, việc

Tĩnh tâm là dành một thời gian, không gian đặc biệt để tìm gặp, sống mật thiết với Chúa và tìm thánh ý Chúa sâu xa hơn. Tĩnh tâm cũng hàm ý việc thấy rõ mình hơn để điều chỉnh tình trạng tâm hồn và đời sống mình.

Dấu thánh giá

Dấu thánh giá Dấu Thánh Giá là cử chỉ các Kitô hữu ghi trên mình để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và tưởng nhớ ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cái chết trên Thập Giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu (x. GLHTCG 2157).

Lời khuyên phúc âm

Lời khuyên phúc âm Lời khuyên Phúc Âm là những điều dựa trên lời nói và gương sáng của Ðức Kitô, để giúp cho các tín hữu trở nên hoàn thiện và qua đó làm tỏ lộ sự thánh thiện của Hội Thánh (x. GH 39,42c).

Amen

Amen Amen, gốc tiếng Hipri là Amen cùng gốc từ với từ “Tin”, nghĩa là đúng thật như vậy; ước gì được như vậy.

Chối đạo, sự -

Chối đạo, sự - Chối đạo là hành vi của một người Công giáo không nhìn nhận mình là người Công giáo qua lời nói hay việc làm.

Chúa Giêsu

Chúa giêsu Giêsu, có gốc tiếng Hy Lạp là Jesous - được dịch từ tiếng Hipri Yehoshua, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.

Xác thịt

Xác thịt Xác thịt có gốc tiếng Hipri là basar, được dịch sang tiếng Hy Lạp là sarx.

Tinh thần

Tinh thần Các thiên thần cũng là tinh thần thuần túy, song phân biệt với Thiên Chúa, bởi thiên thần cũng là loài thụ tạo, không tự hữu và được Thiên Chúa dựng nên.

Tội trọng

Tội trọng Tội trọng là tội phạm đến một điều nghiêm trọng với ý thức đầy đủ và chủ ý ưng thuận (x. GLHTCG 1857).