Thứ Ba, 16 Tháng Sáu, 2015 16:44

Máu và các Hy lễ Cựu ước

(Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Mc14,12.16.22.26).

“Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế Chiên Vượt Qua” (Mc 14,12).

Việc lấy máu con vật để hy tế được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu ước, để đền tội.

Thiên Chúa dự liệu máu hy tế để thiết lập giao ước cũ: “ông Môsê ... sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông lấy một nửa phần máu để vào những cái chậu, còn nửa kia rảy lên bàn thờ... Bấy giờ ông lấy máu rảy lên dân và nói: Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này”. (Xh 24,4-8).

 

Thiên Chúa dự liệu máu hy tế trong giao ước cũ:

- Máu hy tế và hàng tư tế: “ ... Ngươi sẽ sát tế con cừu (thứ hai), rồi lấy máu bôi vào trái tai phải của Aaron, vào trái tai phải của các con ông, vào ngón cái tay phải và ngón chân phải, rồi ngươi lấy máu còn lại rưới chung quanh bàn thờ. Ngươi sẽ lấy máu trên bàn thờ và dầu tấn phong rảy trên Aaron và phẩm phục của ông, các con ông và phẩm phục của họ sẽ được thánh hiến” (Xh 29,10-21 Lv 8,14-24 Lv 9,8-14 16,1-14).

- Máu hy tế và các lễ vật khác: Hy lễ toàn thiêu (Lc 1,1-17), Hy lễ Kỳ an (Lv 3,1-17), lễ Tạ tội (Lv 4,1-35), lễ đền tội (Lv 5,14-15), ngày xá tội (Lc 15,16-22).

- Lễ Vượt Qua (Xh 12,1-14 2Sb 30,15-20 35,1-19 Ed 6,19-21 Mc 14,12 //Lc 22,7-8).

Máu hy tế phải là máu của các con vật không tỳ vết: “ ... tiến dâng Đức Chúa làm lễ toàn thiêu ... thì con vật phải toàn vẹn, không có một tật nào, nếu muốn được đoái nhận ...” (Lv 22,17-25 x. Xh 12,5 Lv 1,3 3,1 4,3 5,15 Ds 28,9 Đnl 15,21 Ed 43,22-27).

Máu hy tế không được là máu người: “ ... đừng có ai làm lễ toàn thiêu con trai, con gái mình mà kính thần Môléc ...” (2V 23,10 x. 2V 17,17 21,1-6 Ed 20,2-26 Mk 6,7).

Kết quả hạn chế của các máu hy tế:

- Chúng có thể chỉ là nghi lễ bề ngoài: “ ... Ta ghê tởm khói hương, Ta không chịu nổi những ngày đầu tháng, ngày Sabat, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạc linh đình” (Is 1,11-13 x. Is 66,2-4).

- Chúng chẳng có giá trị gì nếu không có sự tuân phục Thiên Chúa. “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6 x. 1Sm 15,22-23 Tv 40,6-8 Am 4,4-5 5,21-27).

- Chúng không thể rửa sạch được lương tâm: “... những lễ vật và hy lễ dâng lên Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm con người cử hành việc phụng tự trở nên hoàn thiện ...” (Dt 9,9-10 x. Dt 10,1-4).

LM Phạm Quốc Tuý, GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác