Thứ Tư, 01 Tháng Bảy, 2015 15:28

Tình yêu nhân loại

“Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23).

  Kinh Thánh khuyến khích tình yêu gia đình, tổ quốc và đưa ra nhiều điển hình về tình yêu như thế.

  Tình yêu cha mẹ:

- Những góc độ của tình yêu cha mẹ: “kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con” (Cn 13,24). “những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4 x. Đnl 6,7 2Cr 12,14 Cl 3,21 1Tm 3,4 2Tm 3,15).

- Những điển hình về tình mẫu tử: Bà Haga với Ismael, chỉ có một ước mong: “sao cho tôi đừng nhìn thấy được bé chết” (St 21,16); mẹ ông Môsê (Xh 2,3); mẹ của Xixơra (Tl 5,28); bà Anna mẹ tiên tri Samuel (1Sm 2,19); bà Ritpa (2Sm 21,10); người mẹ của đứa con bị ăn cắp (1V 3,26); bà mẹ góa ở Sarepta (1V 17,18); mẹ con người phụ nữ Sunêm (2V 4,20-27); người đàn bà Canaan và đứa con gái được chữa lành (Mt 15,22 // Mc 7,26); Đức Maria khi lạc mất Chúa Giêsu (Mt 2,48); người mẹ góa thành Naim (Lc 7,12-13); Đức Maria dưới chân Thánh giá (Lc 19,25).

- Các điển hình về tình phụ tử: ông Abraham với con là Israel (St 22,2); ông Laban (St 31,28); ông Giacob khóc thương con là Giuse (St 37,35); ông Giacob với Benjamin (St 42,38); Vua Đavít với con bà Bátseva (2Sm 12,16) và với Ammia (2Sm 13,39) Ông Giaia với con gái ông (Mc 5,23 // Lc 8,41-42).

 

Tình yêu đối với cha mẹ như luật Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi” (Xh 20,12) “ ... con cháu phải học cho biết ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình, và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành. Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa” (1Tm 5,4 x. St 46,29: ông Giuse ; Lv 19,3 Tl 17,36 1Sm 22,3: vua Đávít, 1V 19,20: ông Elisêô, Gr 35,8 Mt 15,4 // Mc 7,10 Lc 2,51 Ga 19,26-27 Ep 6,1 Cl 3,20).

Những minh họa khác về tình yêu gia đình: Thỏa thuận về hôn nhân với dân thành Sichem (St 34,7); ông Giuse với anh em (St 45,14-15) Bà Rút và bà Naomi (R 1,14-15); ông Absalôm và ông Ammon (2Sm 13,22); ông Moocđokhai và bà Esther (Et 2,7.11)

Tình yêu gia đình và quê hương:

- Những điển hình về tình yêu gia đình: St 31,30 Ông Giacob nhớ nhà; St 49,29: ông Giacob mong được chôn cất cạnh cha ông, cả ông Giuse cũng vậy (St 50,25 x. Ds 10,30 R 1,6 2Sm 10,12 19,37 23,15 Nkm 4,14).

- Những lời khuyên về lòng ái quốc: “Hãy nguyện chúc Giêrusalem được thái bình, rằng chúc thành đô luôn an lạc” (Tv 122,6 x. Tv 137,5-6 2Sm 1,20 Et 4,8 Gr 51,50).

- Những điển hình về lòng ái quốc: ông Đavít (1Sm 17,26 27,8-10); ông Nêhêmia (Nkm 1,3-4 2,5) ; bà Esther 8,6; dân lưu đày (Tv 137,1 Gr 51,51) thánh Phaolô (Rm 9,3). 

LM Phạm Quốc Tuý, GP Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác