Thứ Bảy, 04 Tháng Bảy, 2015 14:21

Việc rao giảng và các hiệu quả

(CN 14 TN B – Mc 6,1-6).

“ ... Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”.

Việc rao giảng trung thực, nhờ ơn Chúa, dẫn tới sự thống hối của các tội nhân, sinh ra đức tin và nuôi dưỡng các tín hữu, nhưng cũng có thể gây ra thù hận nơi những kẻ không tin.

 

Nền tảng giúp rao giảng hữu hiệu:

- Tùy thuộc vào ơn Chúa: “Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng” (Cv 4,33 x. Is 55,10-11 Cv 14,26-27 1Cr 15,10-11).

- Tùy thuộc vào sức mạnh của thánh giá, chứ không phải sự khôn ngoan loài người: “... cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của con người và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Ga 1,17-25 x. 1Cr 2,1-5).

- Tùy thuộc vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn ....” (Lc 4,18-19 x. Is 61,1-2 Cv 2,1-11 10,44-48 1Cr 2,4-5).

- Nhờ cầu nguyện: “... hãy cầu nguyện cho chúng tôi nữa, xin Thiên Chúa mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Người ...” (Gl 4,3-4 x. Cv 4,29-31 6,2-4 13,1-5 2Tx 3,1).

- Phải được lãnh nhận trong đức tin: “ ... những lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng” (Dt 4,2 x. 1Tx 2,13).

Việc rao giảng và sự thống hối của các tội nhân: “... vì xưa dân thành Ninivê đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng ...” (Mt 12,41 // Lc 11,32 x. Gn 3,1-10 Mt 3,1-6 // Mc 1,35 // Lc 3,3-6).

Việc rao giảng sinh ra đức tin: “Trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo ...” (Cv 4,4 x. Cv 2,38-41 8,9-13 17,11-12 1Cr 15,1-2).

Việc rao giảng nuôi dưỡng các tín hữu: “... hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin ...” (Cv 14,21-22 x. Rm 16,25-27 Ep 4,11-16 Cl 2,6-7).

Việc rao giảng được xác nhận bằng các phép lạ: “Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20 x. Mt 4,23-25 Lc 9,1-6 // Mt 10,5-14 // Mc 6,7-11 Cv 4,29-30 8,5-8 14,1-3).

 

Những đáp trả không thích đáng với việc rao giảng:

- Sửng sốt: “Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người ...” (Mt 7,28-29 x. Lc 4,31-32 // Mc 1,21-22 Cv 2,5-12 4,13-14).

- Chống đối: “... và họ vấp ngã vì Người ...” (Mc 6,1-6 // Mt 13,54-58 x. 1Cr 1,2-23).

- Chỉ quan tâm tới truyện khoa bảng, như phản ứng của ông Felix và bà Drusilla (Cv 24,22-26).

- Nhạo cười: “vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ thì nhạo cười kẻ thì nói: vấn đề ấy, khi khác chúng tôi sẽ nghe ông” (Cv 17,32 x. 2Sb 36,15-16 Cv 2,13).

- Thù nghịch: “những người Do thái ở Thexalônica ... đến xách động và gây xôn xao trong dân chúng” (Cv 17,13 x. Cv 4,1-3 5,27-40 7,54-60 13,49-51 17,5-9).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm