Từ ngữ Kinh Thánh
Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ

Những người rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô kêu gọi người nghe tin vào Ngài. Công cuộc rao giảng có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc hành trình truyển giáo, thường với những người đồng hành, hay trong một tác vụ ổn định hơn.

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri Chúa Giêsu Kitô được tung hô là tiên tri, bởi những người đã chứng kiến những phép lạ Người làm và đã nghe những lời Ngài dạy. Họ nhận biết Ngài là người nói lời Thiên Chúa, nói với uy quyền về bản chất và những mục tiêu của Thiên Chúa.

MÁU VÀ CÁC HY LỄ CỰU ƯỚC

MÁU VÀ CÁC HY LỄ CỰU ƯỚC Việc lấy máu con vật để hy lễ được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu Ước để đền tội.

Ba ngôi và sứ mệnh của các ngôi vị

Ba ngôi và sứ mệnh của các ngôi vị Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hành động trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Nhằm mục đích này, Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến cứu chuộc nhân loại và để sống với họ, trong họ.

Thánh thần và bình an

Thánh thần và bình an Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

Cứu độ - bản chất

Cứu độ - bản chất Ơn cứu độ bao hàm một sự đổi thay trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa với một người. Như vậy ơn cứu độ là việc Thiên Chúa đón nhận các tín hữu vào gia đình Ngài một sự thừa nhận họ như những người chính trực, lẫn sự tha thứ tội lỗi của họ.

Đạo đức (luân lý) và nền tảng

Đạo đức (luân lý) và nền tảng Ðạo đức là các nguyên tắc lý thuyết và thực hành sống chính trực dưới mắt Chúa. Thánh Kinh cung cấp sự hướng dẫn chi tiết liên quan đến thái độ của các tín hữu, cũng như các gương mẫu của các cá nhân mà đời sống của họ cho thấy lối cư xử tích cực lẫn tiêu cực.

Cây nho

Cây nho Cây nho mang lại những chùm trái. Người ta trồng nho để bán rượu. Chúa Giêsu Kitô mô tả mình là “cây nho thật”, là nguồn sức sống và lớn mạnh của các tín hữu.

Chúa Giêsu Kitô mục tử

Chúa Giêsu Kitô mục tử “Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành” (Ga 10,11)