Từ ngữ Kinh Thánh
Tin tức

Tin tức

Thông tin về những biến cố ý nghĩa hay mới mẻ, được truyền đạt bởi các phương tiện chính thức hay không. Sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô đặt trọng tâm vào Tin Mừng về Nước Chúa.

Ðau khổ về bản chất

Ðau khổ về bản chất Từ khi sa ngã, loài người đã phải khổ trăm bề. Thánh Kinh cung cấp những quan điểm về bản chất và vị trí cả trong thế giới và trong cuộc sống của người tín hữu.

Loại Trừ / Riêng Biệt / Ðộc Quyền

Loại Trừ / Riêng Biệt / Ðộc Quyền Loại trừ là giữ tính chất của một nhóm riêng biệt, khi vẽ ra đường ranh giới rõ rệt phân biệt người trong nhóm với người ngoài mà họ không muốn tiếp xúc.

Thiên sứ / tôi tớ thiên chúa

Thiên sứ / tôi tớ thiên chúa Thiên sứ còn giữ những vai trò giới hạn nhằm làm cho rõ ý muốn và mục tiêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Má “Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

Bãi bỏ

Bãi bỏ Hủy bỏ là sự kết thúc tối hậu và sự tự hủy, các thực hành, hay các tình trạng của sự việc. Kinh Thánh, trông đợi sự hủy bỏ tối hậu của Thiên Chúa đối với trật tự hiện tại nhờ việc khai mở một Giêrusalem mới.

Ánh sáng và dân thiên chúa

Ánh sáng và dân thiên chúa Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội)

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội) Ông Gioan nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.