Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.

Dấu chỉ, các loại

Dấu chỉ, các loại “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 1,2)

Giấc mơ

Giấc mơ Một chuỗi hình ảnh hay ý tưởng chạy qua tâm trí một người đang ngủ. Một phương cách qua đó sứ điệp thần linh có thể được truyền tải khi người tiếp nhận đang ngủ. Thiên Chúa có thể chuyển thông trực tiếp trong giấc mơ, hay cũng cần được giải thích.

Thiên thần / Thiên sứ / Sứ giả của Thiên Chúa

Thiên thần / Thiên sứ / Sứ giả của Thiên Chúa Thiên thần là các sứ giả thiêng liêng có vai trò đặc biệt là cho biết công trình cứu độ của Thiên Chúa.

Sậy / cây sậy / đám sậy

Sậy / cây sậy / đám sậy “Anh em ra xem gì trong hoang địa: Một cây sậy phất phơ trước gió chăng” (Mt 11,7).

Hoang vu

Hoang vu “Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mt 3,3)

Vô tri /không biết

Vô tri /không biết Vô tri là một phần của điều kiện loài người, là thụ tạo có giới hạn biết của loài người bất toàn, nhưng con người có thể tin tưởng Thiên Chúa, Ðấng thấu tỏ mọi sự, để dẫn bước họ.

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô

Cám dỗ và Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô, như mọi người khác đã biết đến cơn cám dỗ. Nhưng Người không bao giờ chịu thua. Bị cám dỗ Ðức Kitô đã biết tuân phục mà khước từ và giữ được sự vô tội