Từ ngữ Kinh Thánh
Ánh sáng thiêng liêng

Ánh sáng thiêng liêng

Ánh sáng thường được Thánh Kinh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian. Nó đặc biệt liên hệ tới lời Chúa, tới ơn cứu độ được thực hiện do Thiên Chúa, hay do Chúa Giêsu Kitô.

Khát

Khát Nước là cái cốt yếu của đời sống con người. Trong Thánh Kinh, nhu cầu thể lý phải uống thường được dùng làm hình ảnh biểu trưng cho nhu cầu thiêng liêng của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn được.

Môsê và tầm quan trọng của ông

Môsê và tầm quan trọng của ông Ông Môsê nắm giữ một số vai trò trọng đại trong lịch sử dân Israel. Sau này nhiều trong số các vai trò này đã đạt tới mức hoàn hảo nơi Chúa Giêsu Kitô.

Cơn cám dỗ Chúa Giêsu Kitô trải qua

Cơn cám dỗ Chúa Giêsu Kitô trải qua Satan và nhiều người đã cố gắng dầu vô hiệu nhằm xoay đổi Chúa Giêsu Kitô ra khỏi ý muốn của Chúa Cha.

Luật và thái độ của Chúa Giêsu Kitô

Luật và thái độ của Chúa Giêsu Kitô Chúa Giêsu Kitô chấp nhận uy quyền của Cựu Ước và coi mình là người đến để kiện toàn mục tiêu của Cựu Ước.

Chú giải (Thánh Kinh)

Chú giải (Thánh Kinh) Chú: ghi thêm cho rõ nghĩa; giải: phân tích cho tường tận. Chú giải: phần ghi thêm để giải thích cho rõ nghĩa.

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Hình ảnh này cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.

Giảng đài

Giảng đài Giảng đài là nơi chỉ để công bố và rao giảng Lời Chúa.

Dấu chỉ, các loại

Dấu chỉ, các loại Dấu chỉ là những biến cố lạ lùng, hiện tượng siêu nhiên hay những việc thường ngày có một ý nghĩa đặc biệt. Ðây là từ Tin Mừng theo thánh Gioan dùng để chỉ các phép lạ Chúa Giêsu Kitô thực hiện.