Từ ngữ Kinh Thánh
Giêsu Kitô, Con Vua Đavít

Giêsu Kitô, Con Vua Đavít

Con Vua Ðavít, một danh hiệu của Ðấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đến như miêu duệ vua Ðavít để hoàn tất lời Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước về một vị vua tương lai sẽ thiết lập Nước Chúa trên trần gian.

Ích kỷ

Ích kỷ “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây” (Mc 10,35)

Chúa Giêsu Kitô và những hồi đáp

Chúa Giêsu kitô và những hồi đáp “Một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu...” (Mc 10,17)

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ Những người rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô kêu gọi người nghe tin vào Ngài. Công cuộc rao giảng có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc hành trình truyển giáo, thường với những người đồng hành, hay trong một tác vụ ổn định hơn.

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri

Chúa Giêsu Kitô là tiên tri Chúa Giêsu Kitô được tung hô là tiên tri, bởi những người đã chứng kiến những phép lạ Người làm và đã nghe những lời Ngài dạy. Họ nhận biết Ngài là người nói lời Thiên Chúa, nói với uy quyền về bản chất và những mục tiêu của Thiên Chúa.

MÁU VÀ CÁC HY LỄ CỰU ƯỚC

MÁU VÀ CÁC HY LỄ CỰU ƯỚC Việc lấy máu con vật để hy lễ được Thiên Chúa định liệu, trong Cựu Ước để đền tội.

Ba ngôi và sứ mệnh của các ngôi vị

Ba ngôi và sứ mệnh của các ngôi vị Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hành động trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Nhằm mục đích này, Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến cứu chuộc nhân loại và để sống với họ, trong họ.

Thánh thần và bình an

Thánh thần và bình an Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19)

Cứu độ - bản chất

Cứu độ - bản chất Ơn cứu độ bao hàm một sự đổi thay trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa với một người. Như vậy ơn cứu độ là việc Thiên Chúa đón nhận các tín hữu vào gia đình Ngài một sự thừa nhận họ như những người chính trực, lẫn sự tha thứ tội lỗi của họ.