Từ ngữ Kinh Thánh
Tán tụng thiên chúa

Tán tụng Thiên Chúa

Thiên Chúa phải được tôn kính, Dân Thiên Chúa có bổn phận phải tán tụng Thiên Chúa dưới mọi góc cạnh của đời sống. Còn những người không tin và cả các loài vật cũng có thể tán tụng Người.

Thiên sứ / tôi tớ thiên chúa

Thiên sứ / tôi tớ thiên chúa Thiên sứ còn giữ những vai trò giới hạn nhằm làm cho rõ ý muốn và mục tiêu của Thiên Chúa đối với nhân loại.

Má “Nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39).

Bãi bỏ

Bãi bỏ Hủy bỏ là sự kết thúc tối hậu và sự tự hủy, các thực hành, hay các tình trạng của sự việc. Kinh Thánh, trông đợi sự hủy bỏ tối hậu của Thiên Chúa đối với trật tự hiện tại nhờ việc khai mở một Giêrusalem mới.

Ánh sáng và dân thiên chúa

Ánh sáng và dân thiên chúa Thánh Kinh thường dùng ánh sáng làm biểu tượng cho Dân Chúa, nhất là cho cách thế mà các tín hữu có thể và phải phản ánh vinh quang Thiên Chúa trong thế gian tội lỗi.

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội)

Ðấng xóa bỏ (Gánh tội) Ông Gioan nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Chúa Giêsu chịu phép rửa

Chúa Giêsu chịu phép rửa Vâng ý Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã được thánh Gioan làm phép rửa cho tại sông Jordan. Biến cố được đóng ấn bởi việc Chúa Thánh Thần ngự xuống và tiếng nói ưng thuận của Chúa Cha.

Dấu chỉ, các loại

Dấu chỉ, các loại “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện ở phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 1,2)

Giấc mơ

Giấc mơ Một chuỗi hình ảnh hay ý tưởng chạy qua tâm trí một người đang ngủ. Một phương cách qua đó sứ điệp thần linh có thể được truyền tải khi người tiếp nhận đang ngủ. Thiên Chúa có thể chuyển thông trực tiếp trong giấc mơ, hay cũng cần được giải thích.