Từ ngữ Kinh Thánh
Nhiệt tâm, sốt sắng

Nhiệt tâm, sốt sắng

Nhiệt tâm hay sốt sắng là toàn dân gắn kết với Thiên Chúa, với một người hay một phận vụ nào đó. Dân Thiên Chúa được khích lệ bày tỏ sự gắn kết như vậy.

Giao ước mới

Giao ước mới Việc hoàn tất mục đích cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả trong Cựu Ước được Chúa Giêsu Kitô làm trung gian và ghi dấu bằng máu Người.

Mặc khải trong Tân Ước

Mặc khải trong Tân Ước “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12).

Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ, chọn và chỉ định Tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Từ này được sử dụng để nói đặc biệt về nhóm mười hai môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chỉ về thánh Phaolô được Ðức Kitô Phục Sinh trao sứ mệnh làm tông đồ.

Giơ tay

Giơ tay Giơ tay, một cử chỉ có thể là dấu tôn thờ hay tuyên thệ. Việc mô tả Thiên Chúa giơ tay lên là dấu chỉ quyền năng tạo dựng.

Hiệp thông với Chúa

Hiệp thông với Chúa Mối quan hệ với Thiên Chúa bị cắt đứt bởi tội, đã được tạo lập nhờ Chúa Giêsu. Mối quan hệ này cung ứng nền tảng đặc biệt cho sự hiệp thông của loài người.

Mến yêu

Mến yêu Mến yêu là những cảm giác tích cực đối với người khác, thường được diễn tả bằng những từ gắn bó và ấm áp.

Thiên Chúa và tính duy nhất

Thiên Chúa và tính duy nhất Thiên Chúa hành động đồng nhất trong mọi sự việc Ba Ngôi hợp nhất là một Chúa. Các Ngài liên kết với nhau, chia sẻ các thuộc tính và cùng hành động trong một công việc. Các đặc tính của Thiên Chúa luôn bền vững, cho thấy bản tính thần linh toàn vẹn của Ngài.

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ...

Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ... Bất nhẫn, một sự dữ từ khước đối với người nào đó hay với những tiến triển, thường do thiếu niềm tin.