Từ ngữ Kinh Thánh
Kiên tâm, bền đỗ

Kiên tâm, bền đỗ

Kiên tâm bền đỗ là nhẫn nại chịu đựng trong hành động và trong đức tin. Theo nghĩa tiêu cực, đây có thể là đần độn. Nhưng theo nghĩa tích cực đây có nghĩa là một sự đoan kết liên tục với Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

Cô đơn

Cô đơn Mắc phải bệnh phong, các bệnh nhân khổ vì con bệnh, lại khổ thêm vì bị phân biệt đối xử (Lv 13,45). Muốn gặp Chúa Giêsu để mong được thương xót chữa lành, họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi” (Lc 17,12-13).

Giàu có và những nguy hiểm

Giàu có và những nguy hiểm Giàu có của cải vật chất có thể là nguồn sinh ra nguy hiểm cả thể chất lẫn tinh thần. Các tín hữu được cảnh báo minh bạch để chống lại nguy hiểm này.

Niềm vui của Giáo hội

Niềm vui của Giáo hội Giáo hội vui mừng vì ơn cứu độ Chúa Giêsu mang lại do cuộc sống trung tín và cái chết, do quyền lực sự phục sinh của Ngài. Ngay trong nghịch cảnh, các tín hữu vẫn biết đến niềm vui của Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường

Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường Việc Chúa Giêsu Kitô vâng lời tuân phục Chúa Cha được xem như một sự tự nguyện làm người để cứu nhân loại, một hành động xả kỷ để phục vụ tha nhân.

Nước Chúa và việc gia nhập

Nước Chúa và việc gia nhập Gia nhập hay thừa hưởng Nước Chúa là đặc ân dành cho những người nhận biết và sống theo luật Chúa. Họ có phần trong công trình cứu độ và là người công chính trong Đức Kitô.

Địch thù của các tín hữu

Địch thù của các tín hữu Các Kitô hữu phải đối diện với nhiều địch thù vì đức tin của họ, Chúa Giêsu Kitô cho biết rõ ràng sự chống đối như thế là hệ lụy không tránh được vì sự gắn kết với Người. Dầu vậy, các Kitô hữu được mời gọi yêu thương các địch thù của mình.

Kho tàng

Kho tàng Kho tàng là những vật có giá trị hay là của cải tích lũy được. Kho tàng chỉ có lợi ngắn hạn nhưng có thể đưa tới những nguy hiểm tinh thần. Kho tàng thiêng liêng mới có giá trị trường tồn, do nhận biết và phụng sự Chúa mà có được.

Danh / tên chúa

Danh / tên chúa Danh Chúa đồng nghĩa với thân vị, sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Vì vậy, Danh Ngài cũng phải được hết sức tôn trọng.