Hôn nhân một vợ một chồng

Hôn nhân một vợ một chồng Đơn hôn là chế độ hôn nhân một vợ một chồng, nghĩa là chỉ có bạn phối ngẫu và giữ lòng chung thủy với bạn suốt đời. Đây là lý tưởng Thiên Chúa đặt ra cho các mối tương quan nhân loại và đời hôn nhân lý tưởng này được dùng để trình bày mối liên hệ giữa Thiên Chúa với dân Ngài.

Không thiên vị

Không thiên vị Thiên Chúa “là Đấng không thiên vị ai” (Đnl 10,17; x. 2Sb 19,7)

Thánh giá và những tiên báo

Thánh giá và những tiên báo Cái chết của Chúa Giêsu Kitô hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước và rõ ràng đã được dự liệu trong giáo huấn của Người.

Ðiếc

Ðiếc “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Chúa Giêsu” (Mc 7,31-37).

Thanh tẩy

Thanh tẩy Thanh tẩy là việc tẩy rửa khỏi tội lỗi hay sự ô uế, trong Cựu Ước dùng nghi thức tắm rửa, nhưng trong giao ước mới, nhờ máu Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu Kitô biết

Chúa Giêsu Kitô biết Chúa Giêsu thấu hiểu các ý định của Thiên Chúa và bản tính nhân loại nhờ có quan hệ thân thiết với Chúa Cha, nhưng Ngài đã chấp nhận sự hiểu biết có giới hạn như là một hệ lụy do nhân tính của Ngài.

Máu Chúa Giêsu Kitô

Máu Chúa Giêsu Kitô Việc Chúa Giêsu Kitô đổ máu mình ra được coi như một biểu tỏ trao ban sự sống làm lễ đền tội nhân loại.

Thực dụng

Thực dụng Thực dụng là thái độ sống, nhấn mạnh đặc biệt tới các giá trị tức thời thuộc về thể lý hơn là các giá trị tương lai và thiêng liêng, lối sống nhìn vào thế giới vật chất là duy nhất.