Từ ngữ Kinh Thánh
Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.

Thừa sai và ơn gọi

Thừa sai và ơn gọi Thiên Chúa gọi và sai dân Ngài vào thế gian. Mọi tín hữu được gọi mời chia sẻ Tin Mừng cứu độ, dù có một số được Thiên Chúa trao phó sứ mệnh cách đặc biệt và được Hội Thánh xác định để lo việc truyền giáo.

Nhiệt tâm, sốt sắng

Nhiệt tâm, sốt sắng Nhiệt tâm hay sốt sắng là toàn dân gắn kết với Thiên Chúa, với một người hay một phận vụ nào đó. Dân Thiên Chúa đượcf khích lệ bày tỏ sự gắn kết như vậy.

Giao ước mới

Giao ước mới Việc hoàn tất mục đích cứu độ của Thiên Chúa được diễn tả trong Cựu Ước được Chúa Giêsu Kitô làm trung gian và ghi dấu bằng máu Người. Đây là giao ước của ân sủng và mang lại ích lợi là ơn tha thứ và mối quan hệ được đổi mới với Thiên Chúa và qua Thánh Thần, một sự biến đổi nội tâm giúp tuân phục ý Chúa khiến giao ước không bị phá vỡ nữa.

Mặc khải trong Tân Ước

Mặc khải trong Tân Ước Tân Ước thực hiện và hoàn thành mặc khải Thiên Chúa đã bắt đầu trong Cựu Ước. Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm mặc khải của Thiên Chúa.

Tông đồ, chọn và chỉ định

Tông đồ, chọn và chỉ định Tông đồ là người được Chúa Giêsu sai đi. Từ này được sử dụng để nói đặc biệt về nhóm mười hai môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng cũng chỉ về Thánh Phaolô được Đức Kitô Phục Sinh trao sứ mệnh làm tông đồ. Từ này còn được áp dụng rộng lớn hơn cho một số lãnh đạo Kitô giáo thời Tân Ước.

Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô

Làm chứng về Chúa Giêsu Kitô Tân Ước nhận ra nhiều chứng cứ khác nhau về Chúa Giêsu Kitô, nhằm xác quyết về căn tính và tầm quan trọng của Người. Tân Ước cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu phải làm chứng về Chúa Kitô trong thế gian.

Thiên chúa vinh quang

Thiên chúa vinh quang Vinh quang là sự mặc khải quyền lực và các phẩm tính của Thiên Chúa. Sự mặc khải này đôi khi kèm theo những hiện tượng hữu hình.

Nghe

Nghe Dân Chúa được mời gọi lắng nghe lời Chúa, con Ngài và cả những lời khôn ngoan. Các Kitô hữu không chỉ nghe lời Chúa mà còn phải thực hành. Những ai từ chối không nghe lời Chúa và không sửa mình thì bị luận phạt.