Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, 2016 14:54

Vâng phục của đức tin

Obsequium Fidei, Assent of Faith, Obéissance de la Foi

Vâng phục của đức tin là sự vâng phục bằng đức tin, là “tự nguyện quy thuận lời đã nghe, bởi vì chân lý của lời đó được Thiên Chúa là chính Chân lý, bảo đảm” (GLHTCG 144).

Ngoài ra, tín hữu phải vâng phục bằng đức tin khi Hội Thánh dùng quyền tối thượng để dạy một chân lý nào đó do Thiên Chúa mặc khải và do Đức Kitô giáo huấn (x. GLHTCG 891).

Thánh Kinh trưng dẫn tổ phụ Abraham và Đức Trinh Nữ Maria là những gương mẫu tuyệt hảo của sự vâng phục đức tin (x. Rm 4,3.11; Lc 2,38)

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm