Thứ Sáu, 30 Tháng Mười, 2020 13:19

An ủi

Chúa nhật XXXI TN - năm A

lễ các thánh nam nữ - Mt 5,1-12

“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5)

Blessed saints', Sermon / Matthew 5:1-12/ Pr. Lucas Andre Albrecht / Sunday  November 3rd 2019 / Season Of Pentecost, All Saints Day Observed / Mount  Olive Lutheran Church

Sự an ủi và tái cam kết đối với những ai đang bị suy sụp âu lo hay cùng quẫn, là góc độ cốt yếu trong các tương quan nhân loại. Thánh Kinh công bố Thiên Chúa an ủi dân Ngài lúc họ bị quẫn bách.

Sự an ủi của bạn bè và các thân nhân, như khi ông Gióp gặp tai họa (G 2,11) hay khi ông Lazarô ngã bệnh (Ga 11,19) (x. St 5,29; 24,67; 37,35; R 2,13; 2Sm 12,24; 1Sb 7,22; G 16,5; 29,25; 42,11; Ga 11,31; Cv 20,12).

An ủi bởi tình thương của cha mẹ: “như mẹ hiền an ủi con thơ ...” (Is 66,13) “chúng tôi đã cư xử với mỗi người anh em như cha với con ...” (1Tx 2,11-12; x. Is 66,11; Gr 31,15; Mt 2,18).

Sự an ủi của Thiên Chúa: “Ðức Chúa ủi an dân Người đã chọn” (Is 49,13) “Thiên Chúa hằng nâng đỡ ủi an” (2Cr 1,3-4; x. Tv 23,4; 71,20-21; 119,50,76; Is 12,1; 40,1; 51,3.12; 52,9; 57,18; 61,2; Gr 8,18; 31,13; Dcr 1,13.17; Mt 5,1; Lc 16,23; Pl 2,1).

An ủi là hoạt động đặc trưng của Chúa Thánh Thần: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi ...” (Ga 14,16-17; x. Is 11,2-3; Ga 15,26; 16,7).

Sự an ủi ở trong tình thân của các tín hữu “ ... như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Ðức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi ...” (2Cr 1,5-7; x. 1Cr 14,3; 2Cr 2,7; 7,6-7; Cl 4,11; Hr 12,12)

Những lời hứa ban niềm an ủi:

- Khi phải sầu khổ (Is 43,1-13; Mt 6,25-34; Pl 4,4-7; 1Pr 5,7)

- Lúc bị đơn côi (Tv 73,23-24; Is 41,10; 49,14-16)

- Khi mệt mỏi kiệt sức (Is 40, 28-31; Mt 11,28-30; 2Cr 4,16-18; Pl 4,12-13)

- Lúc ngã lòng (Tv 34,18; 52,5; Ac 3,20-23; Rm 8,28-39).

Sự an ủi giả tạo: “khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi” (Lc 6,24; x. G 16,2; Dcr 10,2).

Thiếu niềm an ủi: “không ai bẻ bánh cho những người thọ tang để an ủi chúng đang buồn vì người chết, cũng không ai rót rượu an ủi chúng vì cha hay mẹ chúng đã chết” (Gr 16,7; x. Tv 69,20; Gv 4,1; Is 51,19; 54,11; Ac 1,2.16-17.21).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm