Thứ Năm, 27 Tháng Năm, 2021 14:32

Ba ngôi và sứ mệnh của các ngôi vị

 

Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi  - năm B 

Mt 28,16-20

 

 

“... làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19)

 Cả Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hành động trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Nhằm mục đích này, Chúa Cha sai Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến cứu chuộc nhân loại và để sống với họ, trong họ.

 

Chúa Con và Chúa Thánh Thần thực hiện công cuộc của Thiên Chúa trên trần gian:

- Trong Cựu Ước, chính Chúa là Ðấng Cứu Ðộ: “Chính Ta, chính Ta đây là Chúa, ngoài ra, chẳng có ai cứu độ” (Is 33,11; x.Tv 19,14; 78,35; Is 43,3; 49,26; 60,16; Gr 14,8; Hs 13,4).

- Trong Tân Ước, Ngôi Con là Ðấng Cứu Ðộ: “... ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,21; x Lc 2,11; Ga 4,42; Gl 3,13; 4,5; Tt 2,13 3,6).

- Trong Cựu Ước, Thiên Chúa sống giữa dân Ngài: “Ta sẽ ngự giữa con cái Iarael và sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Xh 29,45; x. Tv 135,21; Is 57,15; Ed 43,7; Ge 3,17; Dcr 2,10-11).

- Trong Tân Ước, Chúa Thánh Thần sống trong Hội Thánh: “Anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong anh em” (1Cr 3,16; Ga 14,27; Rm 8,9-11; 2Tm 1,14).

Chúa Cha và Chúa Con trong sứ mệnh của Chúa Giêsu:

- Chúa Cha sai Chúa Con: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới ...” (Gl 4,4; x.Mt 10,40; Mc 12,6; Ga 3,16-17; 7,28; 8,42; 1Ga 4,9).

- Chúa Con mặc khải Chúa Cha: “Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi” (Ga 8,38; x.Ga 1,18; 15,15; 17,6.26; Cl 1,15; Dt 1,3).

- Chúa Con làm việc của Chúa Cha: “Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19; x.Ga 4,34; 5,17; 9,3-4; 10,37; 14,10).

- Chúa Con nói lời của Chúa Cha: “Những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,49-50; x.Ga 3,34; 8,28; 14,24; 17,8).

- Chúa Cha làm chứng về Chúa Con: “Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi, chính Người đã làm chứng cho tôi” (Ga 5,37 5,32 8,18 1Ga 5,9).

Việc sai phái Chúa Thánh Thần:

- Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần: “... Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?” (Lc 11,13; x.Cv 5,32; 2Cr 5,5; Gl 3,5; Ep 1,17; 1Ga 4,13).

- Chúa Con ban Chúa Thánh Thần: “... nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Ðấng Bào Trợ đến với anh em” (Ga 16,7; x.Mt 3,11 // Mc 1,8 // Lc 3,16; Ga 1,33; 20,22).

- Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần qua Chúa Giêsu Kitô: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi ...” (Ga 14,16-17; 14,26; 15,26; Cv 2, 33).

Ba Ngôi dự phần công trình cứu độ trong:

- Việc nhập thể (Lc 1,35)

- Chúa Giêsu Kitô chịu phép rửa (Mt 3,16-17 // Mc 1,10-11 // Lc 3,21-22).

- Trong sứ vụ Chúa Giêsu thực hiện, “Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người” (Cv 10,38; Lc 10,21; Ga 3,34).

- Công trình cứu chuộc là việc của Ba Ngôi vì “những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được Thần Khí thánh hóa để vâng phục Ðức Giêsu Kitô và được máu Người tưới rảy”. (1Pr 1,2; x.2Cr 1,21-22; Gl 4,4-6; Ep 1,3-14; 2,18; 2Tx 2,13-14; Tt 3,4-6).

- Khi sai các môn đệ: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,21-22; x. Cv 1,7-8)

- Trong việc tôn dương Chúa Giêsu Kitô (Cv 5,31-32; 7,55)

- Việc rao truyền Tin Mừng (Cv 2,38-39).

- Việc xây dựng Hội Thánh (Ep 2,22; 1Cr 12,4-6).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm