Thứ Sáu, 14 Tháng Hai, 2020 15:08

Bãi bỏ

(CN VI Thường niên - Mt 5,17-37)

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ” (Mt 5,17).

Hủy bỏ là sự kết thúc tối hậu và sự tự hủy, các thực hành, hay các tình trạng của sự việc. Kinh Thánh, trông đợi sự hủy bỏ tối hậu của Thiên Chúa đối với trật tự hiện tại nhờ việc khai mở một Giêrusalem mới.

Các sự việc phải bị hủy bỏ trong nước Thiên Chúa.

Kết quả hình ảnh cho Mt 5,17-37

- Chiến tranh và sự tàn phá: “Ðến mà xem công trình của Chúa, Ðấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu. Người chấm dứt chiến tranh trên toàn cõi thế ...” (Tv 46,9-10; x. Dcr 9,10; Hs 2,18; 9,10).

- Bệnh tật và đau khổ: “Người sẽ chúc phúc cho bánh ngươi ăn, cho nước ngươi uống. Ta sẽ đẩy bệnh tật xa ngươi ...” (Xh 23,25-26; x. Xh 15,26; Ðnl 7,15; Is 53,4; Mt 8,16-17 // Mc 1,32-34 // Lc 4,40-41).

- Tội lỗi: “ ... con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa ...” (Rm 6,6; x. Ed 36,25-26; Rm 8,3-4;  Dt 9,26).

- Sự chết và phiền muộn: “... Thù địch cuối cùng là sự chết” (1Cr 15,24-26). “Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4; x. Is 25,7-8 65,17-20; 1Cr 15,54-55; 2Tm 1,10; Kh 20,13-14).

Việc tiêu hủy tệ sùng bái thần tượng trong Israel:

- Israel được truyền lệnh phải xóa bỏ việc thờ phượng của người Canaan: “Ngươi không được phủ phục trước các thần của chúng, cũng đừng phụng thờ các thần ấy ...” (Xh 23,24 x. Xh 34,13 Ds 33,5052 Ðnl 12,2-3).

- Tiêu diệt các ông đồng bà bóng và các phương tiện thông linh: “giữa anh em ... không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn ...” (Ðnl 18,9-12; x. 1Sm 28,3-9; 2V 23,24).

- Vào triều đại vua Axa (911 - 870): “Vua Axa làm điều ngay chính trước mặt Ðức Chúa, như Ðavít tổ phụ vua ...” (1V 15,11-13 // 2Sb 14,2-3).

- Triều vua Khitkigiahu (716 - 687): “chính vua đã dẹp các tế đàn ở nơi cao, đập bể các trụ đá ...” (2V 18,4 // 2Sb 31,1).

- Triều đại vua Giosigia đã có cuộc cải cách tôn giáo, rất cụ thể (2V 23,4-20 // 2Sb 34,2 // 2Sb 34,33).

Việc phá hủy đền thờ:

- Ðn 11,31 ghi lại việc Antiôkhô Êpiphanô “bãi bỏ lễ thượng tiến tại đền thờ vào năm (-168). Viêc này cũng đánh vào tâm điểm biểu trưng của cuộc sống ở Israel (Ðn 12,11).

- Chúa Giêsu Kitô bị tố cáo là tìm phá hủy đền thờ (x. Mt 26,61 // Mc 14,58 // Mt 21,12-13 // Mc 11,15-17 // Lc 19,45-46). Thực ra, Lời Chúa Giêsu nói đến việc này, phải hiểu theo nghĩa biểu trưng là việc phá hủy hệ thống thờ phụng đã bị vẩn đục (Mt 27,39-40 // Mc 15,28-30; Cv 6,14).

- Sự phá hủy tối hậu của đền thờ trong thành Giêrusalem mới: “trong thành không thấy có Ðền Thờ, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, và Con Chiên là Ðền Thờ của thành” (Kh 21,22).

Bãi bỏ và lề luật:

- Lề luật không bị bãi bỏ: “... Thầy đến không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17; x. Rm 3,31).

- Lề luật bị bãi bỏ như phương thế của sự luận phạt: “Người đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta ...” (Cl 2,14).

Lề luật không hủy bỏ các lời Chúa hứa: (x. Gl 3,17-18). Lời hứa không đặt điều kiện dựa theo việc tuân giữ lề luật, nhưng nhận được lời hứa là nhờ tin. (x. Rm 4,14). Ơn cứu độ có được là nhờ tin vào Ðấng Cứu Thế bị đóng đinh, chứ không vì tuân giữ lề luật hay chịu cắt bì (1Cr 1,22-24; 2,2; Gl 3,13; 5,2; 6,14-15).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm