Thứ Sáu, 12 Tháng Mười Một, 2021 14:19

Các tôi tớ của chúa

các thánh tử đạo việt nam - CN 33 tn  - năm B  - Ga 12,20-32

“Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” (Ga 12, 26).

 Tôi tớ của Chúa, hình ảnh miêu tả những người, nhóm và dân Do Thái. Tiên tri Isaia sơ phác người tôi tớ duy nhất mà Tân Ước đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô.

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 Các cá nhân được coi là tôi tớ của Chúa:

- Các tổ phụ (St 18,3 32,10 Xh 32,13 Ðnl 9,27 1Sb 16,13 Tv 105,6).

- Ông Môsê (Xh 14,31 Ds 12,7-8 Ðnl 34,5 Gs 1,1-2 Nkm 1,7-8 Ml 4,4).

- Những nhà lãnh đạo khác (Ds 14,24: Caleb; Gs 5,14 24,29; Tl 2,8: Giosuê; Tl 15,18: Samson).

- Vua Ðavít (1Sm 23,11; 2Sm 7,5 // 1Sb 17,4; 1V 14,8; Tv 89,20).

- Các vua khác (1V 3,7-9: Salomon; Sb 32,16: Khitkigia).

- Cá nhân các tiên tri (1V 14,18: Akhigiahu; 18,36: Êlia; 2V 14,25: Giôna; Is 20,3: Isaia).

- Thánh Phaolô (Cv 27,23; Rm 1,1; Ep 3,1).

- Cá nhân những người tin khác (1Sm 1,11: bà Anna; G 1,8 2,3; 42,7-8: Giob; Kg 2,23: Dơrupbaven; Lc 1,38.48: Ðức Maria; Lc 2,29: Ông Simêon ; Gc 1,1: thánh Giacôbê; 2Pr 1,1: thánh Phêrô; Gđ 1,1: thánh Giuđa; Kh 1,1: thánh Gioan).

- Các vua ngoại đạo (Gr 25,9; 43,10: vua Nabuchodonosor; Is 45,1: Vua Cyrô).

Các nhóm tôi tớ của Chúa:

- Dân Israel (Lv 25,42.55; Nkm 1,6.10; Is 41,8-9; 43,10; Gr 30,10-11 // 46,27-28; Lc 1,54). Nhưng Israel đã thất bại trong việc làm tôi phục vụ Chúa: “con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Ðức Chúa …” (Tl 10,6; x. 1Sm 12,10; Nkm 9,35; Is 42,19; Ml 3,14).

- Các tư tế là tôi tớ Chúa (Xh 28,1.41; Lv 7,35; Ds 18,7; Dt 8,5).

- Các thầy Lêvi (Gr 7,25; 19,19; 44,4; Ed 39,17; Ðn 9,6; Am 3,7; Dcr 1,6; Mt 21,34-36 // Mc 12,2-5 // Lc 20,10-12; Kh 10,7).

- Các dân tộc khác cũng là tôi tớ Chúa: “Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự” (Tv 72,11; x. Is 56,6; Xp 3,9). Các tôi tớ Chúa được các lương dân nhận biết (Ðn 3,26; 6,17.21; Cv 16,17).

Người tôi tớ duy nhất của Chúa:

- Tiên tri Isaia đã có thị kiến về người tôi tớ này (Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12).

- Cuộc đời Chúa Giêsu Kitô đồng hóa mình với người tôi tớ Chúa (Mt 8,16-17; 12,17-21; 20,28 // Mc 10,45; Mt 26,28 // Mc 14,24; Mt 27,12-14 // Mc 15,2-5; Mc 9,12; Ga 1,29; 12,38).

- Các lãnh đạo Tân Ước rao giảng Chúa Giêsu Kitô là tôi tớ Chúa (Cv 3,13.26; 8,30-35; Rm 10,16; 15,21; Pl 2,6-8; 1Pr 2,21-25).

Làm tôi tớ Chúa, một phục vụ tuyệt đối (Ðnl 6,13; 10,12.20; Gs 22,5; 24,14.24; Mt 6,24 // Lc 16,13) như Chúa đòi hỏi (Tv 2,11; Lc 1,74; 12,35-36; Rm 7,6; Ep 6,7; Cl 3,23-24; 2Tm 2,24; 1Pr 2,16).

Chúa săn sóc các tôi tớ Người (Tv 35,27; Is 54,17; 65,13-15; Ðn 3,28).

Phần thưởng của Chúa cho các tôi tớ Người (Lc 12,37-38; 19,17; Ga 12,26; 15,14-15; Kh 22,3-5).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm