Thứ Sáu, 11 Tháng Mười, 2019 15:02

Cầu nguyện là ca ngợi và tạ ơn

(CN XXVIII thường niên - Lc 17,11-19)

“Một người trong họ ... lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn ...” (Lc 17,15-16).

 Cầu nguyện là ôm trọn lời ca ngợi Thiên Chúa vì Ngài đáng ca ngợi và lẫn lời tạ ơn vì những gì Ngài đã làm và hân hoan trông đợi điều Ngài đã hứa sẽ thực hiện trong tương lai.

Kinh Thánh khuyên dân Chúa ca ngợi và cám ơn Ngài: “cả trái đất hãy tung hô Chúa” (Tv 66,1; x. Tv 68,4; 95,1-2; 105,1-3; Ep 4,6; 5,19-20; 24,2; 1Tx 5,16-18; Dt 13,15).

Ca ngợi và tạ ơn trong kinh nguyện đối với hảo tâm của Chúa dành cho dân Ngài.

Những bài ca chúc tụng và tạ ơn đáng ghi nhớ:

- Xh 15,1-18: Ông Môsê, khi vượt qua Biển Ðỏ.

- 2Sm 22,2-51: Ông Ðavít hát lên khi được cứu thoát khỏi tay ông Saulê và ca ngợi và tạ ơn Chúa đã giải thoát và cứu độ (Tv 65,1-5; 66,5-6; 81,1-7; 124,1-8; Ga 2,1-9).

- Ca ngợi và tạ ơn vì được cung cấp những nhu cầu vật chất. (Mc 8,6 // Mt 15,36; x. Tv 65,9-13; Mt 26,26-27 // Mc 14, 20-23 // Lc 22,19-20).

- Ca ngợi và tạ ơn vì sự trợ giúp lúc gặp khó khăn (Gv 34,1-4; 10,1-12; 40,1-5; 116,1-10).

- Ca ngợi và tạ ơn vì được các tín hữu khác khích lệ. (Pl 1,3-6; Rm 1,8; 2Cr 8,1; Ep 1,16; 2Tm 3)

- Các địch thù (x. Tv 18,1-50).

- 1Sb 16, 5-36: Ông Ðavít xướng ca khi rước Hòm Bia về Giêrusalem.

- Lc 1,46-55: Ðức Maria xướng lên khi biết rằng ngài là Mẹ Ðức Giêsu Kitô.

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm