Thứ Sáu, 07 Tháng Tám, 2020 15:16

Cầu nguyện và thực tế

(CN XIX thường niên - Năm A - Mt 14,22-33)

“Người lên núi một mình mà cầu nguyện” (Mt 14,23)

Thánh Kinh ca ngợi đời sống cầu nguyện có đặc tính đơn sơ khi tỏ bày, chân thành trong tâm hồn và tin tưởng vào các lời Chúa hứa. Tính chất này hướng dẫn về cách thế, thời điểm và nơi chốn cầu nguyện.

Thánh Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nguyện : (1Tx 5,16-18; x. Cv 6,3-4 Rm 12,12).

Án xử cho những ai không cầu nguyện: “xin giáng trận lôi đình ... trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh” (Tv 79,6; x. Tv 53,4; Gr 10,21; Xp 1,4-6; Gc 4,2).

 

Kinh nguyện phải đơn sơ (Mt 6,7-8; x. Gv 5,1-3; Lc 18.9-14)

Cầu nguyện không được khoa trương (Mt 6,5-6; Mt 14,23 // Mc 6,46 // Lc 5,16).

Các tư thế khi cầu nguyện :

- Ngồi, như vua Ðavít vào ngồi chầu trước nhan Ðức Chúa” (2Sm 7,18; x. Tl 20,26; Nkm 1,4).

- Quỳ, như tại núi Ôliu Chúa Giêsu “quỳ cầu nguyện” (Lc 22,41; 1V 8,54; 2Sb 6,13; Er 9,5; Cv 9,40; 21,5; Ep 3,14).

- Ðứng, như “vua Salômôn đứng trước bàn thờ” (1V 8,22; 1Sm 1,26; Mc 11,25).

- Sấp mình, như vua Giơhôsaphát (2Sb 26,18; x. St 24,52; Ds 20,6)

- Giang tay, như ông Môsê (Xh 9,29; x. Is 1,15; 1V 8,54; 2Sb 6,13).

- Giơ tay lên trời (1Tm 2,8; x. Xh 9,29; 1V 8,22.54; Tv 63,4; 77,1-2).

Lời cầu nguyện có thể dâng lên mọi lúc:

- Cầu nguyện nhiều lần trong ngày: (Ðn 6,11; x. Tv 55,17; 88,1).

- Cầu nguyện ngay từ sáng sớm, như Chúa Giêsu (Mc 1,35; x. Tv 5,3; 119; 147)

- Cầu nguyện suốt đêm, như Chúa Giêsu, trước khi tuyển chọn mười hai tông đồ (Lc 6,12; x. 1Sm 15,11; Lc 2,37).

Cầu nguyện không giới hạn tại nơi nào: “đã đến lúc các ngươi sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem ...” (Ga 4,21-24).

- Cầu nguyện trong nhà “... hãy vào phòng, đóng cửa lại ...” (Mt 6,6; x. Ðn 6,11; 1V 8,28-30).

- Cầu nguyện ngoài nhà, như Chúa Giêsu (Mc 1,35; Lc 5,16; x. Cv 10,9; 21,5).

Cầu nguyện kèm theo chay tịnh, như khi cử ông Barnaba và ông Phaolô đi truyền giáo “… họ ăn chay và cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi” (Cv 13,2-3; x. Er 8,23; Nkm 1,4; Tv 35,13; Ðn 9,3; Lc 2,37; 5,33; Cv 14,23; Mt 17,21tt // Mc 9,22tt).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm