Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một, 2020 13:08

Chắc chắn

CN I MÙA VỌNG  - năm B  -  Mc 13,33-37

“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,32)

 Chắc chắn “Con Người” sẽ lại đến trong vinh quang (x. Mc 13,24-37). Sự chắc chắn này không phát xuất từ niềm tin của người Kitô hữu nhưng đặt nền trên sự trung tín đáng tin của Thiên Chúa.

Những xác quyết và tuyên bố về sự chắc chắn “Tôi biết rằng Ðấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng Người sẽ đứng trên cõi đất” (G 19,25; x. Gs 23,14; Tv 27,3; Ðn 3,17; Mc 5,28 // Mt 9,21; Lc 1,3-4; Rm 8,38-39; Pl 3,8; 1Ga 5,18-20).

Mt 24,37-44: Không Một Ai Biết Giờ

Sự chắc chắn nơi Thiên Chúa

- Bởi vì tính chất của Thiên Chúa: “... khi thề, Thiên Chúa không thể nói dối được...” (Hr 6,18; x. Ds 23,19-20; Ðnl 7,9-10 32,3-4; 2Sm 7,28; Tv 18, 30-31; Is 26,4).

- Vì những lời Chúa hứa được bảo đảm : “... Người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều Người đã hứa” (Hr 6,16-19; x. Rm 15,8).

- Sự can thiệp của Chúa khích lệ niềm tín thác, như truyện về ông Ghiton (Tl 6,36-40; Xh 16,6-8; 33,12-23; Gs 3,9-13; 1V 18,36-39).

Sự chắc chắn của Ðức Giêsu về căn tính và sứ mệnh của Người. “Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa” (Ga 13,3; x, Mc 8,31 // Mt 16,21 // Lc 9,22; Ga 10,14-18; 16,6-11).

Sự chắc hắn và các tín hữu

- Chắc chắn Ðức Giêsu Kitô là ai: “... tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới ngày đó” (2Tm 1,12; x. Mt 16,16 // Mc 8,29 // Lc 9,20; Ga 11,27; 10,28-29; 21,24).

- Chắc chắn về ơn cứu độ: “... chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2Cr 1,21-22; x. Rm 4,16; 8,31-39; Pl 1,6; Hr 6,18-19; 1Ga 4,13).

- Có được sự chắc chắn nhờ biết vâng phục: “chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người...” (1Ga 2,3-6; x. Mc 7,24-27 // Lc 6,46-49).

- Chắc chắn khi cầu nguyện: “... Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều hợp ý Người ...” (2Ga 5,14-15; x. Mt 7,7-11 // Lc 11,9-13; Mt 18,19-20; 21,21-22 // Lc 11,9-13; Mt 18,19-20; 21,21-22 // Mc 4,22-24; Ga 14,13-14).

Một lãnh vực được phép không chắc chắn, đó là giờ Chúa quang lâm (Mc 13,32-37; x. Cv 1,6-7; 1Tx 5,1-2).

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm