Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một, 2021 13:20

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Nhật  I Mùa Vọng  - năm C   Lc 21,25-28.34-36

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21,27)

 Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến hữu hình và vinh quang vào thời sau hết để phục sinh kẻ chết, xét xử thế gian, tiêu diệt sự dữ lẫn sự nghịch thù với Thiên Chúa và hoàn thành Nước Chúa. Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Người trở lại, với nhiệt tình và hân hoan.

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật I Mùa Vọng năm C – Cầu nguyện bằng trái tim

 Tân Ước dùng nhiều từ để diễn tả việc trở lại này:

- “Parousia” (quang lâm), theo ngữ nguyên có nghĩa là “hiện diện” hay “đến”, từ ngữ thế giới tân ước dùng để chỉ cuộc viếng thăm của đức vua (Mt 24,3; Gc 5,7-8; 2Pr 3,4; 1Ga 2,28).

- “Apocalypsis” (khải huyền) theo nguyên ngữ là “mở màn”. Từ này gợi nên ý tưởng việc Chúa trở lại sẽ biến thành hữu hình sự thực vẫn có về Chúa Giêsu Kitô nhưng hiện đang ẩn khuất dưới mắt loài người (Lc 17,30; 1Cr 1,7; 2Tx 1,7; 4,13)

- “Epiphania” (Hiển linh), theo nguyên ngữ nghĩa là “hiện diện” hay “tỏ bày”. Từ ngữ này gợi lên việc xuất hiện từ một bối cảnh ẩn kín (2Tx 2,8; 1Tm 6,14; 2Tm 4,1; Tt 2,13).

Chúa Giêsu Kitô lại đến, sự kiện đã được báo trước:

- Trong Cựu Ước: “có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến” (Ðn 7,13-14; x. Tv 72, 2-4; Is 2,2-4 // Mk 4,1-3; Is 11,4-9; 40,5).

- Bởi Chúa Giêsu Kitô: “Bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến” (Mt 24,30 // Mc 13,26 // Lc 21,23 x. Mt 16,27 25,31; Mc 14,62; Lc 12,40; Ga 14,3.28)

- Bởi các thiên thần: “Ðấng vừa bỏ các ông và ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).

- Bởi các tông đồ: “chúng ta nóng lòng mong đợi Ðức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20; x. Cv 30,20-21; 1Cr 1,7; 11,26; 1Tx 1,10; 3,13; 4,16; 2Tx 1,7-10; Dt 9,28)

Các biến cố xảy ra trước khi Chúa Giêsu Kitô lại đến:

- Tin Mừng được rao truyền rộng khắp (x. Mt 24,14 //Mc 13, 10; Mt 28,19-20; Cv 1,7-8).

- Các tín hữu bị bách hại (x. Mt 24,9 // Mc 13,9 // Lc 21,12 và Mt 24,21 // Mc 13,19 , Mt 24,22 // Lc 13,20; Mc 13,12-13 // Mt 24,12-13 // Lc 21,16-17; 2Tm 3,1; Kh 7,14).

- Bội giáo, tôn giáo hư danh và vô tín (x. 1Tm 4,1 và Mt 24,10; 2Tm 3,15; 2Pr 3,3-4)

- Mặc khải của kẻ phản Kitô: “Anh em đã nghe biết là tên phản kitô sẽ đến …” (1Ga 2,18). Phản kitô là danh xưng gán cho kẻ đứng đầu đầu chống lại Nước Thiên Chúa. Danh xưng này quy chiếu về cá nhân hay cả một tập thể (x. Ðn 7,20-22; 2Tx 2,3-4; 1Ga 4,3; Kh 13,1-10).

- Xuất hiện những kitô giả và những tiên tri giả (x. Mt 24,24 // Mc 13,22 và Mt 7,15 24,5 // Mc 13,6 // Lc 21,8; Mt 24,11; Lc 17,23; 2Ga 7).

- Những cuộc chiến và những đồn đại về chiến tranh (Mt 24,6-7 // Mc 13,7-8 // Lc 21,9-10

- Ðói khát và động đất (Mt 24,7-8 // Mc 13,8 // Lc 21,11).

- Những xáo trộn trong vũ trụ (Mt 24,29 // Mc 13,24 // Lc 21,25-26).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm