Thứ Năm, 28 Tháng Giêng, 2021 14:11

Chúa Giêsu rao giảng và giáo huấn

CN IV thường niên  - năm B  - Mc 1,21-28

“Người giảng dạy như một Ðấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22).

Nét sống động trong tác vụ của Chúa Giêsu Kitô, tập trung vào việc rao giảng đầy uy quyền về Nước Thiên Chúa.

Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô là rao giảng và giáo huấn: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43 // Mc 1,38; x. Mt 11,5 // Lc 7,22; Mc 6,6; Ga 7,16; Cv 1,1).

Chúa Giêsu Kitô được nhìn như một thầy dạy và một tiên tri: “Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” (Ga 1,38). Danh hiệu “Thầy” được dân chúng gán cho Chúa Giêsu một cách không chính thức (x. Mt 16,14 // Mc 8,28 // Lc 9,18; Mt 23,10; 26,25; Mc 9,5; 10,51; Ga 13,13).

Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu: Chúa Giêsu Rao Giảng Tin Mừng

Các nguồn Chúa Giêsu Kitô dựa vào để rao giảng và giáo huấn:

- Lời của Chúa Giêsu Kitô đặt nền tảng trên Thánh Kinh: “Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các tiên tri, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27; x. Mt 4,4 // Lc 4,4; Ðnl 8,3; Mt 21,16; Tv 8,2; Mt 22,29-32 // Mc 12,24-27 // Lc 20,35-38).

- Lời của Chúa Giêsu Kitô đến từ Thiên Chúa như chính Chúa Giêsu quả quyết: “Ðạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Ðấng đã sai tôi” (Ga 7,16; x. Ga 3,2; 8,28; 12,49-50).

- Chúa Giêsu Kitô đã nói trong quyền lực của Chúa Thánh Thần: “Người đã dạy bảo các Tông đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần” (Cv 1,2; x. Lc 4,14-15; Ga 3,34; 6,63).

Nội dung lời rao giảng và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô :

- Nước Thiên Chúa: “Người tiếp đón họ (dân chúng), nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa” (Lc 9,11; x. Mt 4,17.23; 6,33; 13,24; Mc 1,15; Ga 3,3).

- Thiên Chúa là Cha: “Ông Philipphê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện...” (Ga 14,8-14; x. Mt 6,21-32 // Lc 12,30-31; Mt 10,32-33; 18,10; Mc 11,25; Ga 5,17-23; 8,18-19).

- Căn tính riêng của Chúa Giêsu Kitô: “Phụ nữ Samaria thưa: tôi biết Ðấng Mêsia, gọi là Ðức Kitô, sẽ đến... Ðức Giêsu nói: Ðấng ấy chính là tôi, Người đang nói với chị đây” (Ga 4,25-26; x. Mt 26,13-17 // Mc 8,27-30// Lc 9,18-21; Lc 4,20-21; 24,44; Ga 10,11; 14,6-7).

- Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,31// Mt 17,22-23// Lc 9,44; x. Mt 20,17-19 // Mc 10,32-34 // Lc 18,31-34; Lc 19,9-10; 24,46; Ga 6,51; 10,14-15).

- Người ta phải sống như thế nào: “... Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,48; x. Mt 5,20-22.43-44; 7,12; 19,21-24 // Mc 10,21-25; Lc 18,22-25; Mt 22,35-40 // Mc 12,26-31; Lc 6,35; Ga 13,34-35; 15,12-13).

- Tương lai: “Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến” (Mc 14,62// Lc 10,12; Mt 12,36-37; 24,1-2 // Mc 13,1-2 // Lc 21,5-6; Mt 24,36-44; 25,31-33; Lc 17,26-35).

- Chúa Giêsu Kitô chỉ trích các giáo huấn sai trái: “... như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 5,6-9 // Mc 7,6-7; x. Is 29,13; Mt 7,15-16; 16,12; 23,2-4; Mc 12,38-39 // Lc 20,45-46).

Những hệ lụy do việc rao giảng và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô:

- Chúa Giêsu Kitô mời gọi một lời đáp trả: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng hãy đến cùng tôi...” (Mt 11,28-30; x. Mt 13,23 // Mc 4,20 // Lc 8,15; Mt 22,8-10; Lc 14,21-24; Ga 5,24).

- Người trông đợi một sự tuân phục: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28; x. Mt 7,24-27; 11,15; 13,23 // Mc 4,20 // Lc 8,15; Mt 28,20; Mc 4,9; Ga 14,23-24).

- Dân chúng đáp lời Chúa Giêsu Kitô rao giảng và giáo huấn: “Ngay cả trong giới lãnh đạo Do Thái cũng có nhiều người đã tin vào Ðức Giêsu...” (Ga 12,42; x. Mt 8,19-22 // Lc 9,57-60; Mt 13,10-15; Mc 4,10-12; Ga 4,39; 6,68-69).

Những đặc tính của việc rao giảng và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô:

- Ðầy quyền uy: “... Người giảng dạy như một Ðấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7,27-28; x. Mt 21,23 // Mc 11,28 // Lc 20,2; Mt 22,22 // Mc 12,17 // Lc 20,26; Mc 1,22 // Lc 4,32; Mc 1,29; Ga 7,15).

- Chúa Giêsu Kitô đã sống điều Người rao giảng và giáo huấn: “Nếu tôi đã làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó...” (Ga 10,38). “Các phép lạ - dấu chỉ, việc làm” chuyển tải cùng một sứ điệp như “các lời” của Chúa Giêsu Kitô (x. Mt 11,29; 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23; Ga 13,15.34)

Các phương pháp rao giảng và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô:

- Người dùng các bài học rút từ kinh nghiệm dân gian, chẳng hạn: “chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ... người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ...” (Mt 9,16-17 // Mc 2,21-22 // Lc 5,36-37; Mt 12,11-12; 18,12 // Lc 9,62; 13,15-16).

- Người dùng các dụ ngôn: “Tất cả những điều ấy, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn” (Mt 13,34; x. 13,3 // Mc 4,2 // Lc 8,4)

- Người dùng các đối tượng đời thường, như chim trời, hoa cỏ (Mt 6,26-29 // Lc 12,23-27; Mt 22,19-21 // Mc 12,15-17 // Lc 20,24-25).

- Người dùng các vấn nạn chẳng hạn: “Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? ...” (Mt 6,25-28; 21,24-25 // Mc 11,29 // Lc 20,3-4; Lc 10,36-37).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm