Thứ Sáu, 12 Tháng Năm, 2017 15:22

Chúa Giêsu trung thực

“Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi” (Ga 14,2).

Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

Sự trung thực của Chúa Giêsu Kitô tỏ hiện nơi phẩm tính của Người:

- Trung thực là bản chất của Người: “ ... lời chứng của Đức Giêsu là thần khí linh hứng cho ngôn sứ” (Kh 19,10; x. Kh 1,5 3,14).

- Đấng Cứu Thế được hứa ban là Đấng trung thực: “Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành” (Is 11,5; x. Is 42,3).

- Chúa Giêsu Kitô trung thực vì Người không hề thay đổi: “Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8; x. Dt 1,11-12; Tv 102,26-27).

- Chúa Giêsu Kitô trung thực vì Người là sự thật: “Ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17) “... chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Sự trung thực của Chúa Giêsu Kitô bày tỏ trong việc vâng phục:

- Người trung thực với Chúa Cha: “Còn Đức Kitô thì trung thành với tư cách là người Con đứng đầu nhà Thiên Chúa” (Dt 3,6; x. Lc 2,49; Ga 5,30; 6,38; 8,29; 14,31; Dt 3,2).

- Người trung thực trong công việc: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì Tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4,43 // Mc 1,38; x. Ga 4,34; 9,4; 12,27; 17,4; 19,30; Dt 2,17-18).

Chúa Giêsu Kitô trung thực trong các lời Người nói:

- Khi tiên báo các biến cố: Tiên báo về vinh quang (Mt 16,28 // Lc 9,27). Có để quy về việc biến hình sáng ngời và việc thăng thiên. Tiên báo về việc đền thờ bị phá hủy (Mt 24,2 // Mc 13,2 // Lc 21,6) đã xảy ra năm 70. Việc Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa khi tiến vào Giêrusalem (Mt 21,2 // Mc 11,2 // Lc 19,30). Việc Chúa Giêsu bị phản bội (Mt 26,21 // Mc 14,18 // Lc 22,21 // Ga 13,21). Việc thánh Phêrô chối Thầy (Mt 26.34 // Mc 14,30 // Lc 22,34 // Ga 13,38). Các lời tiên báo khác (Ga 16,20; 21,18-19).

- Khi Người hứa ban sự sống đời đời (Ga 14,20 và Mt 19,28-29 // Mc 10,29-30 // Lc 18,29-30; Lc 23,43; Ga 6,47;.53-54 8,51).

- Khi hứa ban quyền lực cho các tín hữu: “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: rời khỏi đây ...” (Mt 17,20; Mt 16,19; 18,10; 21,21 // Mc 11,23; Mt 28,18-19; Lc 10,19).

- Khi hứa ban Thánh Thần: “... Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy ...” (Ga 14,26; x. Lc 24,49; Ga 14,16; 15,26; 16,7; Cv 1,4.8; 2,38-39; 10,44-46; Rm 5,5; 1Cr 12,7).

Lời Chúa Giêsu Kitô hứa về tương lai thì đáng tin cậy: “... Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ...” (Ga 14,2-3 x. Mt 16,27; 26,64; Ga 14,28).

Chúa Giêsu Kitô trung thực với các tín hữu trong mọi hoàn cảnh: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2,13; x. Mt 8,20; 28,20; Ga 17,9; Cv 18,9-10; 2Tx 3,3; Dt 10,23).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm