Thứ Sáu, 14 Tháng Giêng, 2022 18:23

Con Thiên Chúa

Filius Dei, Son of God, Fils de Dieu

Cựu Ước mô tả Thiên Chúa xác nhận dân Israel (x. Xh 4,22), các quan tòa (x Tv 82,6), người công chính (x. Hc 4,10) và vị vua đích thực của Israel (x. 2 Sm 7,14; Tv 2,7) là con của Thiên Chúa. Như thế, tất cả những người đó có thể được gọi là con Thiên Chúa theo nghĩa Thiên Chúa nhận những người được sủng ái làm nghĩa tử.

Con cái Thiên Chúa - Lời Chúa và Cuộc Sống - cgvdt.vn

Danh hiệu  Con Thiên Chúa được thần học Kitô giáo dành riêng cho Chúa Giêsu Kitô để nói lên mối tương quan phụ tử thần thiêng của Người với Chúa Cha.

Mặc dầu, Chúa Giêsu không trực tiếp tự xưng mình là Con Thiên Chúa, nhưng Người lại gọi Thiên Chúa là Abba (Cha ơi! - Mc 14,36) hoặc thường xuyên nói Thiên Chúa là “Cha tôi” (Ga 5,17; Mt 11,27). Trong các giáo huấn của dụ ngôn (x. Mc 12,6), Chúa Giêsu cũng khẳng định địa vị làm Con Duy Nhất của mình: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho” (Lc 10,22).

Trước biến cố Thương Khó, các Tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa với ý nghĩa Người là Ðấng được tuyển chọn và xức dầu (x. Mt 16,15-16 và //). Sau biến cố Phục Sinh, tước hiệu Con Thiên Chúa không chỉ ngụ ý một sứ mệnh, nhưng còn xác định Chúa Giêsu đích thực là Con (x. 1 Tx 1,10) và “được trao toàn quyền trên trời dưới đất” (Mt 28,18-20). Người là Con hằng có từ trước muôn đời được gởi đến thế gian (x. Ga 3,17) để nhân loại nhận biết Người (x. Mc 1,1.11; 15,39).

Qua kinh Tin Kính, Công đồng Nicea xác định tước hiệu Con Thiên Chúa theo nghĩa triết học: được sinh ra bởi Chúa Cha và đồng bản thể với Ngài.

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm