Thứ Năm, 22 Tháng Mười, 2020 15:19

Ðạo đức cá nhân

(Chúa nhật XXX TN - năm A - Mt 22,34-40)

“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39)

Thánh Kinh dạy rằng các cá nhân có trách nhiệm đối với Chúa theo thái độ đối xử của họ.

Các nguyên tắc đạo đức trong các tương quan: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,35 // Mc 12,31; Mt 7,12; x. Xh 20,13-17 // Ðnl 5,17-21; Lv 19,18; Lc 6,31; Rm 12,9-10; Gl 6,10; 1Tm 5,10; 1Pr 3,8).

Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 30 Thường niên C

Tầm quan trọng của tư tưởng và động lực làm việc lành phải kín đáo “và cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,4-6; x. Xh 21,13-14; Mt 5,22-28; Pl 4,8; Gc 1,15).

Ðạo đức cá nhân trong tương quan với Chúa:

- Không được sùng bái thần tượng (Xh 20,4 // Ðnl 5,8; x. Lv 26,1; Gs 24,14; Cv 14,15; 1Ga 5,21; Kh 22,9).

- Phải tôn vinh Danh Chúa: “ngươi không được dùng danh Ðức Chúa Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng ...” (Xh 20,7 // Ðnl 5.11; x. Lv 19,12; Ðnl 28,58; Mt 5,34 6,9 // Lc 11,2; Gc 5,12).

- Tuân giữ ngày Sabát: Ngươi hãy nhớ ngày Sabát, mà coi đó là ngày thánh” (Xh 20,8 // Ðnl 5,12; x. Xh 31,15; 34,21; Lv 26,2; Nkm 10,31; Is 56,2).

- Tuân phục các giới luật của Chúa: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,29; x. Ðnl 26,16; Mt 7,21).

Ðạo đức cá nhân và những tương quan loài người:

- Vợ và chồng: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,22.25; x. St 2,24; Ðnl 24,5; Mt 19,6 // Mc 10,9; 1Cr 7,10-11; Cl 3,18-19; 1Pr 3,1.7)

- Con cái và cha mẹ: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ ...” (Ep 6,1-4; x. Xh 20,12; 21,15; Lv 20,9; Ðnl 6,7; Cn 19,18; 22,6; 23,22; Cl 3,20-21; 1Tm 3,4 5,4).

- Gia đình mở rộng: “Ai không chăm sóc người thân ... thì đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không có đức tin” (1Tm 5,8; x. Lv 25,10.25.49; Ds 36,8; Ðnl 25,5; 1Sm 20,29)

- Tôi tớ và chủ: “Kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự ...” (Cl 3,22 4,1; x. Xh 21,2; Ep 6,59; 1Tm 6,1; Tt 2,9; 1Pr 2,18).

- Chủ nhân và người làm thuê: “ ... tiền công của người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng” (Lv 19,13; x. Ðnl 21,14-15; G 31,13-14; Gr 22,13; Ml 3,5; Gc 5,4).<

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm