Thứ Sáu, 25 Tháng Năm, 2018 15:16

Dạy bảo

“ ... dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 18,20).

Giáo huấn của các tông đồ làm thành nền tảng cho việc chỉ bảo các Kitô hữu tiên khởi. Tân Ước phân biệt việc rao truyền và việc dạy bảo. Rao truyền nhằm cải hóa cá nhân và việc dạy bảo nhằm dạy bảo những người đã cải đạo.

Tầm quan trọng của việc dạy bảo: “Thánh hiền có những lời lẽ khác nào mũi nhọn, tác giả những tập ngạn ngữ ví như những cột mốc ...” (Gv 12,11-12; x. Cn 1,8-9; 3,1-2; 4,1-4; 6,20.23; Mt 5,19; 1Cr 14,6; 2Tm 4,2-3).

Dạy bảo từ cha mẹ: “Hãy dạy bảo con trẻ con đường nó phải đi để đến tuổi già nó vẫn không lìa bỏ” (Cn 22,6; x. Đnl 6,6-9; 11,18-19; Ep 6,1-4).

Dạy bảo của các tông đồ: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ dạy bảo” (Cv 2,42; x. Tt 1,9; Mt 28,19-20; Rm 6,17; 1Tx 4,8; 2Tx 2,15; 1Tm 1,10-11; 4,6; 6,3; 2Tm 1,13-14; 4,3; Tt 2,1).

Ơn dạy bảo trong Hội Thánh: “... Ai dạy bảo thì cứ dạy bảo ...” (Rm 12,7; x. 1Tm 4,13-14).

Các cách dạy bảo tín hữu:

- Bằng gương sáng: “... Anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa, khi đón nhận lời Chúa” (1Tx 1,5-6; x. 1Cr 4,17; 11,1; Pl 4,9; 1Tx 2,14; 2Tm 3,10; Tt 2,3.9)

- Qua đối thoại: “Ông Phaolô thảo luận với các anh em ... ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm” (Cv 20,7; 19,8-9).

- Qua sự giải thích các nghi lễ, như lễ Vượt Qua (Kh 12,26-27; 13,14-16)

- Bằng các châm ngôn (Cn 1,1-6.20.28).

- Qua lề luật: “Những lời này, tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng...” (Đnl 6,6-9; 11,18-19; 27,1.26; Tv 78,5-8).

- Nhờ chỉ bảo cho nhau: “ ... Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan” (Cl 3,16; x. Rm 15,14; 1Tx 5,11; Dt 5,12).

- Qua sự chỉ dạy của các nhóm khác nhau trong Hội Thánh (Ep 5,22-6,9; Cl 3,18-4,1; Tt 2,1-10; 1Pr 2,18-3,7; 5,1-5).

Phân biệt giữa dạy bảo và rao giảng: “... cùng với nhiều người khác, hai ông (Phaolô và Barnaba) giảng dạy và loan báo Tin Mừng Lời Chúa” (Cv 15,35; x. Mt 4,23; 9,35; 11,1; Lc 20,1; Cv 4,2; 5,42; 18,21).

Điển hình về các chủ đề lớn được dạy dỗ trong Hội Thánh thời Tân Ước.

- Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô (Rm 3,21-22; x. Gl 2,20-21).

- Sự tự do trong Đức Kitô, khỏi những đòi buộc của luật (Gl 5,1-3).

- Sự hạ mình của Chúa Giêsu Kitô (Pl 2, 5-8; Dt 13,12-13).

- Uy quyền tối cao của Chúa Giêsu Kitô (Cl 1,18).

- Sự ưu việt của Chúa Giêsu Kitô (Dt 3,3)

- Hành xử đạo đức (Ep 4,22-24; x. Rm 12,1-2; 1Tm 6,1-2).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm