Thứ Sáu, 05 Tháng Năm, 2023 13:05

Đường

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM A   - GA 14,1-12

 

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” Ga 14,6)

Đường, từ ngữ được dùng theo nghĩa ẩn dụ để nói về đức tin Kitô giáo (nhất là trong sách Công vụ) và về Chúa Giêsu Kitô. Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đường duy nhất dẫn tới ơn cứu độ loài người. Từ ngữ này thường được Kinh Thánh dùng để diễn tả những khía cạnh khác nhau trong đời sống người tín hữu.

Đường nói về đức tin Kitô giáo: ông Phaolô “xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đamas, để nếu thấy những người theo Đạo (Đường)... thì bắt trói giải về Giêrusalem” (Cv 9,2; x. Cv 19,23; 22,4; 24,14.22).

Tối nay đọc gì 17-05-2019. "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". -  Giáo Xứ Thiên Thần
 

Đường nói về chính Chúa Giêsu Kitô: Người nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6; x. Ga 10,9; 14,4-6; 1Tm 2,5; Dt 10,19-20).

Tin vào Chúa Giêsu Kitô là đường duy nhất dẫn tới ơn cứu độ loài người tội lỗi: “Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12; x. Mc 16,16; Ga 1,11-12; Ga 3,15-16; Cv 16,31; Rm 10,9; Ep 2,8; 1Pr 1,5).

Đường được dùng với những từ khác để diễn tả đời sống đức tin:

- Đường công chính: “Ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin” (Mt 21,32; x. Mt 3,1-12; 2Pr 2,21).

-  Đường của Thiên Chúa: “Chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa” (Mt 22,16 //Mc 12,14 // Lc 20,21; x.Tv 18,30; Is 55,9; Cv 18,25-26; Dt 3,10; Tv 95,10).

-  Đường của Chúa: “Có một người Do Thái tên là Apôlô... ông là người có tài hùng biện và thông thạo Thánh Kinh. Ông đã được học Đạo (Đường) Chúa...” (Cv 18,24-25; x. St 18,19: Abraham...; Tv 27,11; 143,8; Cn 10,29).

- Đường cứu độ: một cô đầy tớ gái làm nghề bói toán lẽo đẽo theo ông Phaolô mà kêu: “Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao, họ loan báo cho các người con đường cứu độ” (Cv 16,16-17). “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,14).

- Đường dẫn tới bình an: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn... dẫn ta bước vào đường nẻo bình an” (Lc 1,78-79; Is 26,3.12; 57,20-21; Rm 3,17; Is 59,8).

- Đường thánh thiện: Tiên tri Isaia loan báo về Giêrusalem “Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ” (Is 35,8; Dt 9,8).

 

LM. PHAOLÔ  PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm