Thứ Sáu, 30 Tháng Sáu, 2017 15:24

Hiến dâng

“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39).

Hiến dâng là sự tùng phục ý Chúa để tạ ơn và phụng sự Ngài.

Chúa Giêsu Kitô tự hiến như là gương mẫu cho các tín hữu: “... Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16; x. Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23; Mc 10,45; Ga 15,13; Rm 15,3; Gl 1,4; Ep 5,1-2.25; Pl 2,5-8; Tt 2,14).

Tại sao tự hiến là việc phụng sự hợp lý đối với Thiên Chúa?

- Dân Thiên Chúa thuộc về Chúa vì việc tạo dựng “Hỡi dân tộc ngu si khờ dại, ngươi đáp đền ơn Đức Chúa vậy sao? Há chính Người chẳng phải Cha ngươi. Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành củng cố ?” (Đnl 32,6; x. Tv 100,3; Kh 4,11).

- Dân Thiên Chúa thuộc về Chúa vì việc cứu chuộc: “... Thánh Thần đang ngự trong anh em là chính Thánh Thần Chúa đã ban cho anh em ... Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em” (1Cr 6,19-20; x. Kh 5,9).

- Mọi điều tốt đẹp đều bởi Thiên Chúa ban cho: “... Mọi sự chúng con dâng lên Ngài, đều do Ngài mà có, bởi tay Ngài mà ra” (1Sb 29,14; x. Đnl 8,8; Cv 17,25; 1Cr 4,7; 1Tm 6,17).

Dân Chúa tự hiến:

- Cho Thiên Chúa: “... anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa ...” (Rm 12,1; x. 2Cr 8,5).

- Cho tha nhân: “... Họ đã ... tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa” (2Cr 8,5; x. 1Cr 16,15).

- Để nên thánh: “... hãy dùng chi thể làm nô lệ sự công chính để trở nên thánh thiện ...” (Rm 6,19; x. Cn 23,36; Rm 12,1).

- Để phụng sự Thiên Chúa: “... anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa ...” (1Cr 15,58; x. Tl 5,2; 1Sb 29,5; 2Sb 17,16; Tv 40,7-8; Is 6,8; Cv 6,4; Rm 1,9; 1Tm 4,15).

- Để sống đời biết tự thoát, như khi mời khách, hãy mời những người nghèo khó không thể đáp lễ (Lc 14,33; x. Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23; Lc 14,26; Rm 15,2; 1Cr 8,13; 10,33; 2Cr 12,15; Pl 3,8).

- Để sẵn sàng chịu tử đạo làm chứng nhân: “mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng giá gì ...” (Cv 20,24; x. Cv 21,13; Kh 12,11).

Phần thưởng cho việc tự hiến: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,39; x. Mt 19,27-29 // Mc 10,28-30 // Lc 18,28-30; Mc 8,35 // Lc 17,33).

Dâng lời tạ ơn: “kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta ...” (Tv 50,23 x. 1Sb 16,8; Ep 5,4; Pl 4,4-7; Cl 2,7; 3,15; Dt 12,28).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm