Thứ Sáu, 14 Tháng Chín, 2018 15:32

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Mc 8, 27-35

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở đâu? Tại sao nó lại có tên như thế?

2. Trước câu hỏi “Đức Giêsu là ai?” (Mc 4,41), hãy đọc những câu trả lời trong các câu sau Mc 1,1; 1,24; 3,11; 5,6-7; 6,14-16; 8,28.

3. Đọc Mc 6,14-16; 8,28. Nhìn chung, người ta nghĩ Đức Giêsu là ai? Tại sao có người nghĩ Đức Giêsu là Êlia? Đọc 2 Vua 2,11; Huấn ca 48,1-14.

4. Đọc Mc 8,29. Câu trả lời của ông Phêrô có gì đặc biệt so với các câu trả lời trước? Đối với người Do Thái thời Đức Giêsu, Đấng Kitô là người như thế nào? Đọc 1 Sm 24,7 và 2 Sm 7,11-16.

5. Đọc Mc 8,29-30. Đức Giêsu có nhận mình là Đấng Kitô không? Tại sao Đức Giêsu nghiêm cấm các ông không được nói với ai điều đó?

6. Trong Tin Mừng Máccô, Ngài còn cấm nhiều lần khác. Đọc Mc 1,25.34; 3,11-12; 1,44; 5,43; 7,36; 8,26. Đến khi nào thì Ngài cho phép nói? Đọc Mc 14,61-62.

7. Đọc Mc 8,31. Sau khi Phêrô tuyên tín, Đức Giêsu tiên báo điều gì? Tại sao Ngài lại “phải” chịu nhiều đau khổ?

8. Tại sao Phêrô trách Đức Giêsu? Tại sao Đức Giêsu trách Phêrô nặng lời và gọi ông là Satan? Satan có thực không? Đọc Mc 1,13; 3,23. 26; 4,15.

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Đọc Mc 8,34-35. Số phận của môn đệ có khác với số phận của Thầy không? Bạn hiểu thế nào là “từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình”? Bạn có kinh nghiệm về “cứu” rồi lại “mất,” hay “mất” rồi lại “cứu” được không?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Thành phố Xêdarê Philípphê nằm ở phía bắc nước Ít-ra en, thuộc vùng đất của tiểu vương Philípphê (x. Lc 3,1). Sau khi lên chức tiểu vương (năm 4 trước công nguyên), Philípphê đã nới rộng thành phố, và vào năm 14 sau công nguyên, ông đã đặt tên nó là Xêdarê để kính nhớ Xêdarê Augúttô, hoàng đế Rôma.

2. Đức Giêsu là Kitô, Con Thiên Chúa (Mc 1,1; 3,11), là Đấng Thánh của Thiên Chúa (1,24), là Con Thiên Chúa Tối Cao (5,7), là Gioan Tẩy Giả sống lại, là Êlia, hay một trong các ngôn sứ (6,14-16; 8,28).

3. Dựa trên Mc 6,14-16; 8,28, ta thấy nhìn chung dân chúng coi Đức Giêsu là một vị ngôn sứ. Vua Hêrôđê và một số người coi Đức Giêsu là ngôn sứ Gioan Tẩy Giả bị chém đầu nay sống lại (Mc 6,16). Một số khác dựa trên các sách Cựu Ước như 2 Vua 2,11, Malakia 4,5-6 và Huấn ca 48,9 nên tin ngôn sứ Êlia sẽ trở lại, và họ cho rằng Đức Giêsu chính là Êlia đó. Cũng có một số coi Đức Giêsu là một ngôn sứ giống các ngôn sứ thời xưa (6,15).

4. Câu trả lời của Phêrô ở Mc 8,29 có nét đặc biệt ở chỗ ông tuyên xưng Đức Giêsu, không chỉ là một ngôn sứ, mà còn là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia mà dân Do Thái đang mong đợi. Đấng Kitô hay Mêsia có nghĩa là người được Thiên Chúa xức dầu. Vua là người được xức dầu (1 Sm 24,7). Vào thời Đức Giêsu, nói chung người Do Thái mong chờ một vị vua, được xức dầu, thuộc dòng dõi Đavít. Vị này sẽ giải phóng Ítraen khỏi tay quân thù, và sẽ xây dựng một vương quốc công minh chính trực tại Giêrusalem (x. 2 Sm 7,11-16).

5. Đức Giêsu nhận mình là Đấng Kitô, nhưng Ngài là một Đấng Kitô khác với quan niệm của số đông người Do Thái đương thời. Đức Giêsu cấm không được nói Ngài là Đấng Kitô, vì Ngài sợ người ta hiểu lầm: Ngài không phải là một vị vua chính trị, đến để giải phóng dân tộc Do-thái khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma, nhưng Ngài là Đấng Kitô chịu đau khổ như người Tôi Trung, để giải phóng cả nhân loại khỏi ách nô lệ cho tội lỗi.

6. Trong Tin Mừng Máccô, Đức Giêsu còn cấm nhiều lần. Ngài chỉ công khai nhận mình là Đấng Kitô khi phải trả lời câu hỏi của vị thượng tế (Mc 14,61-62). Lúc đó, Ngài không sợ gây hiểu lầm nữa.

7. Sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin, Đức Giêsu liền báo cho các môn đệ về số phận tương lai của mình. Dù nhiều người chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giêsu, nhưng qua việc dùng từ “phải” trong Mc 8,31, Ngài cho thấy mọi sự xảy ra đều nằm trong ý định của Thiên Chúa.

8. Phêrô trách Đức Giêsu vì ông không muốn Thầy mình phải chịu chết như thế (c.32). Đức Giêsu trách lại ông và gọi ông là Satan vì ông cám dỗ Thầy giống Satan. Satan là có thực.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm