Thứ Sáu, 25 Tháng Tám, 2017 15:24

Hội Thánh và sự lãnh đạo

“ ... anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18)

Chúa Giêsu Kitô là thủ lãnh tuyệt đối của Hội Thánh. Người đặt các nhà lãnh đạo để Hội Thánh lớn mạnh và trưởng thành. Quyền bính trong Hội Thánh được nhìn nhận bởi sự tuân phục đối với Thiên Chúa hơn là qua các hình thức quản trị.

Chúa Giêsu Kitô là đầu của Hội Thánh (Cl 1,18; x. Mt 23,8-10; Ep 1,22; 4,15 5,23; Cl 2,19; Dt 3,3).

Chúa Thánh Thần điều khiển Hội Thánh (Cv 13,2; x. Cv 15,28; 16,6-7 20,29; Rm 8,14; 1Cr 12,11; Kh 2,7.11).

Việc chỉ định các lãnh đạo trong Hội Thánh:

- Thiên Chúa kêu gọi và hỗ trợ các lãnh đạo (Ep 4,11 x. Mt 16,18; Cv 1,24-26; 9,5-16 20,28; 26,16-18; 1Cr 12,28; Gl 1,15-17).

- Việc lãnh đạo được ủy thác (Cv 6,3-6; 14,23; Tt 1,5).

- Chỉ định các tông đồ (Mc 3,13-19 // Mt 10,1-4 // Lc 6,12-16), để thành lập (1Cr 9,1-2; 2Cr 3,3; Ep 2,20; Kh 21,14), để lãnh đạo (Cv 2,42; 15,6.22-23; 1Tx 2,6; 2Pr 3,2; Gđ 17).

- Các tiên tri làm lãnh đạo, chẳng hạn ông Giuđa và Sila (Cv 15,32; x. Cv 15,22; 11,27-30; 13,1-2). Vai trò lãnh đạo của các tiên tri khác với ơn nói tiên tri, theo nguyên tắc, được ban cho mọi người (1Cr 12,28; 14,29-30; Ep 3,5).

- Những nhà rao giảng Tin Mừng làm lãnh đạo (Cv 21,8; x. Ep 4,11; 2Tm 4,5).

- Các mục tử và các thầy dạy làm lãnh đạo (Cv 20,28; x. Ga 21,15-17; Cv 13,1; Rm 12,7; 1Cr 15,28; 1Tm 3,2; Tt 1,9; Gc 3,1; 1Pr 5,2).

- Các niên trưởng làm lãnh đạo (1Tm 3,1). Các niên trưởng, giám thị, giám sư (Giám mục) có thể hoán vị (x. Cv 11,30; 14,23; 15,2.22; 20,27; 1Tm 5,19; Tt 1,5; Gc 5,14; 2Ga 5).

- Các trợ tá (có tác vụ phục vụ) là lãnh đạo (Pl 1,1; x. Cv 6,5-6; 1Tm 3,8).

Các tiêu chuẩn để lãnh đạo Hội Thánh: Các tông đồ đầu tiên phải là nhân chứng đời sống và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô (Cv 1,21-22; 10,41; 1Cr 9,1-2; 15,7-8; 2Pr 1,16). Để làm niên trưởng và trợ tá (Cv 6,3; 1Tm 3,1-12; 5,17; Tt 1,6-9; 1Pr 5,1-4).

Những trách nhiệm của các lãnh đạo Hội Thánh:

- Rao giảng tin mừng (Rm 1,15; 1Cr 1,17; Gl 2,8; Ep 3,8; 1Tm 2,7).

- Dạy giáo lý (1Tm 4,6.13; 5,17; Dt 13,7).

- Hướng dẫn đời sống trong Hội Thánh (Cv 15,2.6.22-23; 16,4 20,28-31; 1Tm 5,17; 1Pr 5,2)

- Gương mẫu phục vụ yêu thương (Mt 20,26-28 // Mc 10,43-45; Mc 9,35; Ga 13,13-15; Dt 13,7; 1Pr 5,3).

- Đào luyện và chỉ định các lãnh đạo khác (Cv 14,23; 1Tm 4,14; 2Tm 2,2; Tt 1,5).

- Cầu nguyện cho người bệnh (Gc 5,14).

- Thực hiện kỷ luật trong Hội Thánh (2Cr 13,10; 1Tx 5,12; 1Tm 1,20 5,20; Tt 3,10; 3Ga 10).

Những trách nhiệm của Hội Thánh đối với các vị lãnh đạo:

- Kính trọng và tuân phục (Cv 16,4; 1Tx 5,12-13; 1Tm 5,19; Dt 13,17).

- Cầu nguyện cho các lãnh đạo (1Cr 9,7-14; Pl 4,15-19; 1Tm 5,17-18).

Việc cai quản tập thể của Hội Thánh:

- Khi chọn các lãnh đạo (Cv 6,3-6).

- Trong các quyết định (Cv 15,22-29).

- Để xây dựng Hội Thánh (Rm 12,4-8; 1Cr 12,4-12.27; Ep 4,3-7-16; 1Pr 4,10-11).

- Để phân biệt giáo huấn thật hay giả (1Tm 4,1-3; 2Ga 10; Kh 2,2).

- Khi thi hành kỷ luật (Mt 18,15-20; 1Cr 5,4-5; 2Cr 2,6-8; 2Tx 3,14-15)

Cơ cấu Hội Thánh:

- Kiểu mẫu của đời sống Hội Thánh (Cv 2,42; x. Cv 2,46; 5,42).

- Nhà thờ (Cv 1,13-14; 12,12; 16,40; Rm 16,5; 1Cr 16,19; Cl 4,15; Plm 2)

- Hội Thánh địa phương (Cv 13,1; Rm 16,1; 1Cr 1,2; 1Tx 1,1).

- Các Hội Thánh trong một miền (Cv 9,31; 15,41; 1Cr 16,1; 2Cr 8,1; Gl 1,2.22; Kh 1,4).

- Hội Thánh hoàn vũ (Mt 16,18; 1Cr 12,28; Ep 1,22; 3,10; 5,22).

LM. Phạm Quốc Túy - Giáo phận  Phú Cường

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm