Thứ Sáu, 04 Tháng Chín, 2020 14:17

Hợp nhất của Dân Thiên Chúa

(CN XXIII thường niên - Năm A - Mt 18,15-20)

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy ...” (Mt 18,19)

Hợp nhất là tính chất nổi bật của dân Thiên Chúa, phát xuất từ mối tương quan chung của họ với Thiên Chúa và diễn tả qua trách vụ và sự quan tâm đến nhau, liên kết hoạt động và hòa hợp trong cộng đoàn.

Hợp nhất trong một tương quan chung với Thiên Chúa:

- Như con cái của Thiên Chúa: “Tất cả chúng ta chẳng có cùng một Cha sao ? ... (Ml 2,10; x. Tv 133,1; Mt 23,8-9; Rm 8,15-17; Cl 1,2-12; 1Ga 5,1).

- Như là Dân Thiên Chúa: “... nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa ...” (1Pr 2,9-10; x. Xh 6,7; 19,5-6; Ðnl 7,6; 2Sm 7,24 // 1Sb 17,22; Ml 3,17; Ep 1,14; Hr 11,25).

Hợp nhất trong một sự hiệp thông với Chúa Kitô: “... dự phần vào Máu Ðức Kitô ... dự phần vào Thân Thể Người ... nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16-17); “Anh em là thân thể Ðức Kitô và mỗi người là một bộ phận” (1Cr 12,27; x. Ga 11,52; Rm 12,4-5; 1Cr 12,12; Gl 3,26-28; Ep 2,17-19; 4,16; Cl 3,11).

Hợp nhất nhờ cùng lãnh nhận Thánh Thần: “... chúng ta đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí ...” (1Cr 12,13; x. Is 34,16; Cv 10,45-47; 1Cr 12,4-11; 2Cr 13,14; Ep 2,22; Hr 6,4).

Hợp nhất trong cùng một đức tin: “chỉ có một thân thể, một Thần Khí ... để chia sẻ cùng một niềm hy vọng, chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa ...” (Ep 4,4-6; x. Ep 4,13; Tt 1,4; 1Ga 1,1-3; Gđ 3).

Những diễn tả về sự hợp nhất giữa Dân Thiên Chúa.

- Trách nhiệm tận tụy với nhau; như ông Ðavít và ông Giônathan (1Sm 18,1-4) Bà Naomi và bà Ruth (R 1,16-17); ông Phaolô và dân Thexalônica (1Tx 2,8).

- Chia sẻ của cải, như cộng đoàn Giáo hội sơ khai (Cv 8,32; x. Lc 3,11; Cv 2,44-45; Rm 2,13; 15,27; Gl 6,6; 2Tm 2,6).

- Nâng đỡ nhau (Gs 22,3; x. Ðnl 3,18; Hr 10,24-25).

- Thông phần thống khổ (2Cr 1,7; Pl 4,14).

Hợp nhất được diễn tả bằng sự đồng thuận với nhau:

- Sống thuận thảo: “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 131,1; x. Ep 4,3; 1Pr 3,8; Rm 12,16; 14,17; 1Cr 10,24; Ep 4,25; Pl 4,2; Cl 1,12-16; 3,15).

- Hợp nhất theo đuổi một mục đích (Pl 1,27; x. Tl 20,11; 1Sm 14,7; Er 3,8-10; Nkm 4,6 Mt 18,19-20).

- Nhất trí với nhau (1Cr 1,10; x. 2Sb 30,12; Pl 2,2).

Hợp nhất trong việc thờ phượng: “... hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa ...” (Rm 15,5-6; x. Tv 22,22; 68,26; 122,1; 1Cr 14,26; Hr 2,12).

Sự hợp nhất cho thấy họ là Dân Thiên Chúa: “... Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,21-23; x. Ga 13,34-35). <

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm