Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, 2020 18:07

Hợp nhất, sự -

Unitas, Unity, Unité

Hợp: cộng lại;  nhất: một. Hợp nhất: hợp lại thành một. Hợp nhất còn được đọc là hiệp nhất.

Sự hợp nhất là sự gắn bó trong cùng một đức tin duy nhất của các thành phần trong Giáo hội, xung quanh Chúa Giêsu Kitô.

Trong Giáo hội Công giáo, sự hợp nhất trong đức tin và sự hợp nhất trong Giáo hội là hai hình thức hợp nhất được quan tâm nhất.

Kết quả hình ảnh cho Ga 17,11b

Sự hợp nhất trong đức tin nhấn mạnh đến mối dây liên kết của những người được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi và tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Ðấng cứu độ nhân loại.

Sự hợp nhất trong Giáo hội nhấn mạnh một đặc tính căn bản của Giáo hội được Ðức Kitô thiết lập, dựa trên khuôn mẫu hợp nhất tuyệt đối của Chúa Ba Ngôi. Ðây là một đối tượng của đức tin Công giáo: “Tôi tin... Giáo hội duy nhất”. Tuy nhiên, sự hợp nhất trong Giáo hội cũng là đối tượng của lời cầu xin mà Chúa Giêsu cầu xin trước khi Người bị trao nộp: “Lạy Cha Chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ... để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11b).

Là bí tích của sự hợp nhất Ba Ngôi, Giáo hội có sứ mệnh làm cho mọi người được hợp nhất trong Chúa Ba Ngôi qua Ðức Giêsu Kitô và hợp nhất với nhau (x. GH 8).

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm