Thứ Năm, 04 Tháng Giêng, 2018 14:38

Kinh sư

“Nhà vua liền triệu tập các thượng tế và kinh sư lại ...” (Mt 2,4).

Kinh sư là những nhà chuyên môn nghiên cứu, khai triển, dạy dỗ và áp dụng các luật Cựu Ước. Khi áp dụng luật lệ, thường thế giá của lời dạy dỗ được coi trọng hơn là luật thành văn! Bởi vậy mà vào thời Tân Ước, các kinh sư xung đột với Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ, vì các ngài dạy dỗ có uy quyền và kết án lối giữ đạo bề ngoài các kinh sư cổ võ.

Các kinh sư được nhắc tên:

- Ezra (Er 7,1-21; Nkm 8,1-18)

- Nicôđêmô (Ga 3,10).

- Gamaliel (Cv 5,34).

Các kinh sư xung đột với Chúa Giêsu Kitô:

- Về sự công chính (Mt 5,20).

- Về quyền hạn (Mt 9,2-8 // Mc 2,5-12 // Lc 5,20-26; x. Mc 3, 2-7; 11,27-33 // Lc 20,1-8).

- Về việc tìm các dấu chỉ (Mt 12,38-39).

- Về sự giả hình (Mt 23,2-33 // Mc 12,38-40 // Lc 13,34-35 // Lc 20,46; x. Mt 15,1-8; Mc 7,1-8 Is 29,13).

- Về sự ca tụng của trẻ em (Mt 21,15-16 ;x. Tv 8,2).

- Về việc Chúa Giêsu Kitô đồng hóa với các tội nhân (Mc 2,16-17 // Lc 5,30-32; x. Lc 15,19).

- Về căn tính của Chúa Giêsu Kitô (Mc 12,35-37; x. Tv 110,1).

- Về ngày Sabbath (Lc 6,7-11).

Các kinh sư tìm tống khứ Chúa Giêsu Kitô:

- Bằng cách cáo gian Người (Lc 23,10; x. Mt 26,27-60 // Mc 14,53-56; Ga 8,3-6).

- Bằng việc tìm bắt và giết Người (Mc 11,18 // Lc 19,47; x. Mc 14,1 // Lc 22,2; Mc 14,43; Lc 20,19 // Mc 12,12).

- Bằng cách giải Người đến cho quan Philatô xét xử (Mc 15,1; x. Lc 22,16 -23,1).

Các kinh sư cùng với nhiều người khác chế nhạo Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,41-42 // Mc 15,31-32).

Chúa Giêsu Kitô đã báo trước sự chống đối của các kinh sư (Mt 16,2 // Mc 8,31 // Lc 9,22 x. Mt 20,18-19 // Mc 10,33-34).

Các kinh sư xung đột với các tông đồ (Cv 4,5-7 6,12).

Các kinh sư và thái độ không đối đầu, như khi được hỏi về nơi Ðấng Cứu Thế hạ sinh (Mt 2,4), khi một kinh sư muốn theo Chúa Giêsu (Mt 8,19-20; x. Mt 13,52; 1Tm 1,17; Mt 7,28-29; 17,10 // Mc 9,11; Mc 1,22; Cv 23,9).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm