Thứ Năm, 08 Tháng Bảy, 2021 23:12

Những người rao giảng Tin Mừng với tác vụ

 

CN XV thường niên - năm B  - Mc 6,7-13

 

“Ðức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai và bắt đầu sai đi …” (Mc 6,7)

Những người rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô kêu gọi người nghe tin vào Ngài. Công cuộc rao giảng có thể thực hiện trong bối cảnh cuộc hành trình truyển giáo, thường với những người đồng hành, hay trong một tác vụ ổn định hơn. Thực hiện trách vụ này đòi phải trọn vẹn và cam kết trước khó khăn và nguy hiểm, nhưng nó cũng mang lại niềm vui khi thấy Giáo Hội lớn dần.

Trách vụ của người rao giảng Tin Mừng:

- Loan báo tin mừng: “Ðẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ …” (Is 52,7), “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa” (Lc 4,43; x.Cv 5,42; 8,12; 11,20; Rm 10,15).

- Rao giảng Tin Mừng “Tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Ðức Kitô” (Rm 15,20; x.Cv 8,5; 15,7; 1Cr 1,17; 9,16; 15,1-2; 2Cr 10,15-16).

- Làm chứng sự thật về Chúa Giêsu Kitô: “Chính Người là Ðấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết” (Cv 10,42-43; x. Ga 1,35-36; 15,26-27; Cv 1,8 2,32-33; 17,2-3; 1Ga 1,1-3).

- Kêu gọi dân chúng tin vào Chúa Giêsu Kitô, và “Tất cả những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được cứu thoát …” (Rm 10,13-14; x.Mc 1,14-15; Cv 13,38-39; 16,30-34; 18,4; 26,28; Rm 1,5; 1Cr 15,11; 2Cr 5,11).

Bối cảnh người rao giảng Tin Mừng hoạt động:

- Họ thực hiện những cuộc hành trình truyền giáo, như thánh Phaolô và thánh Barnaba đã làm (x. Cv 13,4-5; 14,24-25; 16,9-10)

- Họ rao giảng Tin Mừng với bạn đồng hành, như Chúa Giêsu “sai các ông cứ từng hai người một …” (Lc 10,1; x. Mc 6,7; Cv 10,23; 14,1; 16,6; 17,14-15; Pl 1,5).

- Họ thực thi sứ mệnh trong một tình trạng ổn định, như thánh Timôthê, là một mục tử ở một địa phương cũng là để rao giảng Tin Mừng (x. 2Tm 4,5). Thánh Phaolô ở lại Corintô một năm rưỡi (Cv 18,9-11) hay từ căn nhà nơi ngài bị giam giữ, Ngài vẫn rao giảng Tin Mừng (Cv 28,30-31) (x. 1Tm 4,13-14; 2Tm 4,2).

Sự trung thực của người rao giảng Tin Mừng: “chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc lời Chúa, mà với tư cách là những người trung thực, được thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Người, trong Ðức Kitô” (2Cr 2,17; x. 2Cr 1,12; 1Tx 2,3-5)

Sự đoan kết của người rao giảng Tin Mừng:

- làm việc không phải như mang gánh nặng: “chúng tôi đã qúy mến anh em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa …” (1Tx 2,8-9; x. Cv 20,33-34; 1Cr 4,12; 9,6)

- Ðối mặt với khó khăn và nguy hiểm như thánh Phaolô đã kể ra trong 2Cr 11,23-29: bị ở tù, đánh đập, ném đá: đắm tàu … (x. Cv 5,18; 20,23-24; 21,33; Ep 6,19-20; Cv 5,40; 16,22-23). Bị ném đá (Cv 7,58; 14,19) Mạng sống bị đe dọa (Cv 9,29; 21,30-31). Bị chống đối (Cv 20,19; 1Tx 2,2). Gặp phải những người cứng lòng, bất tín (Rm 9,1-2; 10,1).

Sự trợ giúp tài chánh cho những người rao giảng Tin Mừng: “… nếu chúng tôi gặp của vật chất nơi anh em, thì đâu có phải là truyện quá đáng …” (1Cr 9,11-14; x. 1Tm 5,18).

Phúc lành cho những người rao giảng Tin Mừng:

- Niềm vui được thấy Hội Thánh phát triển (1Tx 3,7-9; Cv 15,3; 1Tx 2,19-20).

- Mãn nguyện khi thấy những người tân tòng lớn lên trong đức tin (1Cr 1,4-7; Ep 1,15-16; Pl 1,3-6; 1Tx 1,2-3)

 

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm