Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai, 2020 14:08

Phép rửa theo các sách Tin Mừng

CN III MÙA VỌNG  - năm B  -  Ga 1,6-8.19-28

“ ... Vậy tại sao ông làm phép rửa” (Ga 1,25)

Trong các sách Tin Mừng, việc rửa đặt lên trên thực hành có tính biểu tượng trong Cựu Ước và trong Do Thái giáo về việc rửa sạch bằng nước.

Rửa là phương cách thanh tẩy, hoàn thành thanh tẩy theo nghi thức: Aaron và các con ông “sẽ tẩy rửa tay chân để khỏi phải chết...” (Xh 30,19-20). Các Pharisêu cũng như mọi người “họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận” (Mc 7,3-4).

Rảy nước biểu tượng việc tẩy rửa thiêng liêng: “Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch...” (Ed 36,25; x. Dcr 13,1; Hr 10,22).

Ðược Gioan Tẩy Giả rửa là một tuyên xưng rằng việc tẩy rửa là cần thiết “Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối...” (Mt 3,11; x. Mt 3,6; Mc 1,4-5 // Lc 3,3; Cv 19,1-4).

Gioan hứa Ðấng Cứu Thế sẽ rửa bằng Phép Rửa trong Thánh Thần: “Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11 // Mc 1,8 // Lc 3,16; x. Is 44,3; Ed 36,25-26).

Phép rửa bao gồm cả nước và Thánh Thần: “Ðức Giêsu nói: Thật, tôi bảo thật ông, không có ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5).

Các môn đệ Chúa Giêsu đã rửa như ông Gioan: “Ðức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giuđê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa...” (Ga 3,22-23). Nhóm Pharisêu nghe tin Ðức Giêsu thâu nạp và làm phép rửa cho nhiều môn đệ hơn ông Gioan. (Thật ra, không chính Ðức Giêsu làm phép rửa, nhưng là các môn đệ của Người) (Ga 4,1-2).

Chúa Giêsu Kitô được Gioan làm phép rửa: “Bấy giờ, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình...” (Mt 3,13-17 // Mc 1,9-11 // Lc 3,21-22 // Ga 1,32-33).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm