Thứ Năm, 26 Tháng Mười, 2017 14:37

Quyền bính

Auctoritas, Authority, Autorité

Quyền: sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác; bính: nắm giữ. Quyền bính: sức mạnh để chi phối và chỉ huy.

Quyền bính là sức mạnh luân lý, nhờ đó những cá nhân hay cơ chế đưa ra những luật lệ và lệnh truyền cho người khác và mong đợi sự tuân phục của họ (x. GLHTCG 1897).

Học thuyết Công giáo về quyền bính dựa vào Thánh Kinh để quả quyết nguyên tắc căn bản:  Mọi cộng đồng nhân loại đều cần có một quyền bính để quản trị nó. Mỗi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì mọi quyền bính bởi Thiên Chúa (x. Rm 13,1-2; 1 Tm 2,1-2; GLHTCG 1899).

Quyền bính được trao cho con người không phải để sử dụng cách chuyên chế, mà chính là để phục vụ cộng đồng và hành động vì công ích (x. GLHTCG 1902).

Tuy nhiên, “nếu các nhà lãnh đạo đưa ra những luật bất công hay sử dụng những biện pháp trái luân lý, thì những mệnh lệnh đó không thể bắt buộc lương tâm. Trong trường hợp này, quyền bính không còn hiệu lực, và trở thành một lạm dụng đáng xấu hổ” (GLHTCG 1903; Gioan XXIII, Pacem in terris).

Tiểu ban Từ vựng - UBGLÐT/HÐGMVN

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm