Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một, 2017 19:23

Quyền đại diện

Potestas Vicaria, Vicarious Power, Pouvoir Vicarial

Quyền: sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác; đại: thay thế; diện: mặt. Quyền đại diện: chức năng thay mặt người khác để hành động.

Quyền đại diện là quyền hành sử (sử dụng quyền) nhân danh quyền bính của người giữ giáo vụ.

Quyền đại diện thông thường (potestas ordinaria vicaria) không nhân danh riêng mình mà nhân danh quyền bính của người giữ giáo vụ, ví dụ như tổng đại diện, đại diện giám mục thực thi quyền hành pháp trong giáo phận; Ðại diện tư pháp thi hành quyền tư pháp nhân danh Ðức Giám mục giáo phận.

Quyền đại diện thường không đồng nghĩa với quyền thừa ủy (potestas delagata). Quyền đại diện thông thường gắn liền gắn liền với giáo vụ, trong khi quyền thừa ủy thì không.

Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm