Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2020 15:17

Sự dữ / sự ác và những đáp trả của các tín hữu

(CN XXII thường niên - Năm A - Mt 16,21-27)

“... Tư tưởng của anh em không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23)

Thánh Kinh phác họa nhiều đường lối các tín hữu có thể đáp trả lại sự dữ.

Phải tránh xa sự dữ: “Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi” (Tv 1,1). “Nẻo ác nhân con chớ đi vào, đường kẻ xấu con đừng bước tới” (Cn 4,14) “Ðiều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa” (1Tx 5,22 x. G 28,28; Tv 119,45; Cv 4,27; 14,16; Is 52,11; Cv 2,40; Rm 12,9; 13,14; 1Cr 5,6-7; Gl 5,9; 2Cr 6,14-18; Ep 4,27; 5,3.6-7; 2Tx 3,6; 1Pr 3,11; Tv 34,1).

Phải ghét sự dữ: “Kính sợ Ðức Chúa là gớm ghét điều dữ” (Cn 8,13; x. Tv 97,10; Am 5,15; Ga 3,20; Rm 12,9).

Phải khiển trách sự dữ, như Chúa Giêsu đã quở trách ông Phêrô (Mt 16,23 // Mc 8,33). “Hãy biện bác ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chú tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2; x. 1Sm 2,29; 13,13; 5,22; 2Sm 12,9). Tiên tri Nathan trách vua Ðavít: 1V 18,18; tiên tri Êlia trách vua Achab: 2Sb 16,9; 24,20; 26,18; Er 10,10; Tv 141,5; Ðn 4,27; 5,22; Mt 14,4 // Mc 6,18; ông Gioan Tẩy Giả trách vua Hêrôđê: Lc 23,40; Cv 5,44 5,9; 1Tm 1,3; 5,20; Tt 1,13; 2,15.

Phải chống lại sự dữ: “Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con, con chớ bao giờ ưng thuận” (Cn 1,10). Thánh Phaolô “đã cự lại ông (Phêrô) ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách” (Gl 2,11). “Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ” (Ep 6,11; x. 1Cr 5,13; Ep 5,11; Hr 12,1; 1Pr 2,1; 5,9).

Sự dữ phải được đền trả bằng sự lành: “Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả ...” (Lc 6,34-35); “... Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,20-21; x. Cn 25,21-22; Xh 23,5; Lv 19,18; Mt 5,44 // Lc 6,27; 1Tx 5,15; 1Pr 3,9).

Các tín hữu cần cầu nguyện để chống lại sự dữ: “Xin đừng để con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6,13 // Lc 11, 4; x. Cv 4,29; Hr 4,16; Xh 17,4; 1V 18,36; 2V 19,19; 2Sb 20,12; Er 8,1-3; Nkm 1,4; Mt 26,41 // Mc 14,38 // Lc 22,46; Cv 12,5; Gc 5,13).

Các tín hữu cần tin tưởng Thiên Chúa khi đối mặt với sự dữ: “Lạy Chúa dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4). Như Chúa Giêsu tin tưởng nơi Chúa Cha: “xin đừng theo ý con mà theo ý Cha” (Mt 26,39 // Mc 14,36 // Lc 22,42; x. Tv 4,8; 20,7; 14,1; Is 12,2; Ðn 3,17-18; Kb 3,17-18; 2Tm 1,12; Hr 13,6; Tv 118,6-7).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm